Blogg:

Spara till barn och barnbarn? Tänk på detta

Det går att spara till barn i flera olika sparformer. De flesta sparekonomer rekommenderar en kapitalförsäkring som öppnas i förälderns namn. Detta utifrån att det säkerställer att pengarna kommer barnet tillhanda när det är dags, samt att kapitalförsäkring är mest flexibel gällande utbetalningsregler. Läs mer om att spara till barn, olika sparalternativ och viktiga saker att tänka på.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Spara pengar till barn

Att spara pengar till sina barn, eller barnbarn, är ett sätt att ge dem en tryggare framtid. Oavsett vilka det är som startar sparandet är det fyra frågor som styr hur det sker på bästa sätt.

  • Målet – När förväntas pengarna användas? Vad ska de användas till?
  • Sparform – Vill du spara på sparkonto, i aktier, fonder eller andra tillgångar?
  • Kontoform – Vilken kontoform, exempelvis ISK eller kapitalförsäkring, passar bäst?
  • Ägande – Ska du spara i ditt eller barnets namn?

Kommande rubriker kommer att förklara vad som är viktigt att tänka på utifrån dessa frågor.

Välja sparformer

Vilken sparform som bör väljas beror på hur länge pengarna förväntas vara investerade. Det blir exempelvis stor skillnad på om sparandet är till en resa om ett år eller till en lägenhet om 20 år.

Sparkonto

Sparkonto passar vid ett kortsiktigt sparande. Experter anger ofta att sparkonto är det bästa alternativet om pengarna förväntas användas inom 1 – 3 år. I detta fall är det för riskfyllt att investera på börsen.

Fonder

Att spara i fonder är det vanligaste alternativet vid långsiktigt sparande. De stora fördelarna är riskspridningen som uppstår samt att det är enkelt att månadsspara.

Aktier

Ett ytterligare alternativ är att spara i enskilda aktier. Det krävs däremot mer kunskap av dig som investerar i jämförelse mot fondsparande.

Läs mer: Investera i aktier

Välja kontoform

Vid långsiktigt sparande är det vanligast att spara inom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK). Vilken kontoform som bör väljas beror både på önskemål om när barnet ska få tillgång till pengarna samt vem som ska vara ägare av kontot. Nedan beskrivs det olika alternativen.

ISK i eget namn

Att öppna ett ISK i eget namn innebär att du har full kontroll över kapitalet fram till att du väljer att ta ut och ge pengarna till barnet. Är det ett större belopp finns en fördel att upprätta ett gåvobrev som exempelvis anger om gåvan inte ska ses som förskott på arv.

Kontot hamnar i dödsboet vid dödsfall

Vid dödsfall tillfaller sparandet dödsboet och fördelas enligt gällande arvsrätt. Det är därmed viktigt att se över vilka som kommer att ärva kapitalet.

I vissa fall kan det vara bra att upprätta ett testamente, men kom ihåg att testamentet aldrig kan frånta en person dess rätt att få ut sin laglott. Det går alltså inte att testamentera bort denna rätt.

Risken med ISK, i eget namn, är alltså att barnet inte får tillgång till hela beloppet vid dödsfall. Detsamma gäller om föräldern hamnar under utmätning av Kronofogden.

ISK i barnets namn

Det är även möjligt att öppna ISK i barnets namn. Föräldern äger därmed inte sparandet och barnet får tillgång till hela beloppet på sin 18-årsdag. En del anser att det är en nackdel då en 18-åring kanske inte har kunskap att själv hantera ett stort belopp.

Fram till barnets 18-årsdag har du som förälder rätten att förvalta kapitalet, men inte att ta ut det för att använda det för egen vinning. Däremot får pengarna tas ut och användas för exempelvis utbildning, uppehälle eller annat som gynnar barnet.

 Större belopp kräver redovisning till överförmyndare

Om den totala summan är över 8 prisbasbelopp, cirka 400 000 kronor år 2023, uppstår även ett krav att föräldrarna måste redovisa till kommunens överförmyndare hur kapitalet förvaltats.

Orsaken till detta är att barn inte ska kunna missgynnas ekonomiskt på grund av dåliga ekonomiska beslut av ställföreträdaren. Om föräldern anses ha tillräckliga kunskaper kring placering av kapitalet kan dock överförmyndaren ge lättnad på detta krav.

Det är även möjligt att införa en uttagsspärr. Det innebär att föräldrarna inte kan ta ut pengarna utan att ett godkännande från överförmyndarnämnden i den kommun de är skrivna.

Vid dödsfall

Eftersom kontot står på barnets namn kommer kapitalet tillfalla barnet oavsett om du exempelvis avlider eller får utmätning av Kronofogden.

Kapitalförsäkring i eget namn

Med en kapitalförsäkring äger du alltid den försäkring som omfattar sparat kapital. Det går däremot att ange förmånstagare, vilket innebär att du väljer vilken person som ska få kapitalet om du avlider.

Flera sparekonomer rekommenderar kapitalförsäkring i eget namn för sparande till barn eller barnbarn. Exempelvis rekommenderas detta av både Nordea och Nordnet och det är även den mest populära sparformen till barn och barnbarn hos Avanza. Detta utifrån de fördelar som kapitalförsäkringen har i förhållandet mot exempelvis ISK.

Valbar utbetalning

Kapitalförsäkring erbjuder mycket flexibla alternativ gällande utbetalning av pengarna. Det går exempelvis att ange att utbetalning till förmånstagare ska ske månadsvis i fem år från första dag för utbetalning. Dessutom går det att ange att utbetalning inte ska ske förrän personen exempelvis fyllt 25 år.

Vid dödsfall

En kapitalförsäkring betalas ut till angiven förmånstagare vid dödsfall. Om du har angett att förmånstagaren ska få pengarna vid exempelvis 25 års ålder kommer försäkringen vara vilande fram till dess.

Både förmånstagare och regler kring utbetalning kan ändras av försäkringstagaren, vilket även är en stor fördel med kapitalförsäkring.

Kapitalförsäkring i barnets namn

Ett alternativ är att öppna en kapitalförsäkring i barnets namn. Det går visserligen att ange regler för utbetalning men eftersom försäkringen står på barnet kan barnet ändra dessa villkor vid 18 års ålder. Det går därmed inte att styra utbetalningarna på samma sätt som om försäkringen står på dig som förälder.

Vid dödsfall

Eftersom kontot står i barnets namn sker inget vid dödsfall.

Läs också: Så kan du samla lån till bäst ränta

Särskild förvaltning

För att undvika att barnet ska få tillgång till ett mycket stort belopp vid 18-års ålder kan särskild förvaltning anges i testamente eller gåvobrev. I villkoren anges vem som ska förvalta beloppet och exempelvis när och hur pengarna ska betalas ut.

Ett exempel på när särskild förvaltning kan användas är om föräldrarna är skilda och den ena parten vill vara säker på att gåvan, till en minderårig, verkligen används till ett specifikt syfte.

Spara till barn i olika åldrar

Det kan tyckas rättvist att ha separat månadssparande till varje barn i familjen. Detta från tidig ålder och fram till barnets 18 årsdag. Men är det flera barn i familjen kan det skapa en stor ekonomisk orättvisa utifrån att barnen får olika stora belopp. Detta utifrån värdeutvecklingen på börsen varierar över olika tidsperioder.

Ett mer rättvist sätt kan vara att ha allt sparande på ett enda eget konto. När det sedan är dags att dela ut pengarna kan det ske med samma summa till varje barn. Om barnen får beloppet vid olika tillfällen kan uppräkning ske utifrån inflationsnivån.

Spara till barn – Hur mycket?

En undersökning från 2022, utförd av Länsförsäkringar, visar att föräldrar i genomsnitt sparar 500 kronor per månad och barn.

Men undersökningen visar även att det är mycket stora skillnader mellan olika grupper. Det var exempelvis 10 % som inte sparade alls och 40 % som hade ett lägre belopp än 375 kronor. Detta medan 25 % sparade ett belopp på över 875 kronor. De två vanligaste målen med sparandet var körkort och boende.

 

Avkastning på långsiktigt sparande

Eftersom världsindex (snitt av världens börser) har ökat med i genomsnitt 7 % per år sedan 1986, är det en rimlig nivå att räkna med gällande aktiefonder. Nedan visas hur stort kapital som barnet kan få på sin 18-årsdag om ett månadssparande påbörjas under barnets första levnadsår. Med avkastning menas den värdeökning som uppnås.

Månadssparande i aktiefonder Avkastning Totalt kapital på 18 års-dag
100 kronor 20 500 kronor 42 000 kronor
500 kronor 100 000 kronor 210 000 kronor
1 000 kronor 210 000 kronor 420 000 kronor
2 000 kronor 410 000 kronor 850 000 kronor

Spara till barnbarn

Att spara till barnbarn skiljer sig på några punkter mot att spara till sina egna barn. Detta primärt utifrån val av kontoform och vad som händer om mor- eller farförälder avlider.

I barnets namn

Ena alternativet är att öppna ett konto i barnets namn. För att banken ska tillåta det krävs ett godkännande av barnets föräldrar. Barnet blir därmed juridisk ägare över kapitalet och får tillgång till det på 18-årsdagen.

Läs också: Bankkort till barn

I eget namn

Andra alternativet är att spara i eget namn. Då har du kontroll på pengarna och kan överföra dem till barnbarnet när så önskas. Skulle du däremot avlida kommer hela summan att tillfalla dödsboet och fördelas till arvingar.

Visserligen går det att skriva ett testamente, men ett testamente står inte över rätten för arvingarna att få sin arvslott. Det finns alltså risk att sparkapitalet helt, eller delvis, går till arvingarna i stället för barnet.

En lösning är att öppna en kapitalförsäkring och välja barnbarnet som förmånstagare. Om du avlider kommer hela kapitalförsäkringen tillfalla förmånstagaren och alltså inte ingå i dödsboet.

Vanliga frågor och svar – Spara till barn

Hur mycket ska man spara till sitt barn?

År 2022 var genomsnittet 500 kronor per barn. Medianen var däremot cirka 375 kronor.

Är det skatt på gåva till barn?

Nej, i Sverige finns ingen gåvoskatt.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare