Dataskyddspolicy

Advisa AB (organisationsnummer 556855-5428) och Sambla AB (organisationsnummer 556974-8378) erbjuder båda låneförmedlingstjänster med tillstånd från Finansinspektionen. Sedan den 9 juni 2021 ingår företagen i samma koncern och hösten 2021 planeras företagen att slås ihop. Om du väljer att fylla i låneansökan nedan så kommer Sambla att hantera din ansökan och du blir kund hos Sambla. Advisa och Sambla delar ingen kundinformation.

Inledning

Din personliga integritet är viktig för oss och behandlingen av dina personuppgifter ska ske säkert. Den här Dataskyddspolicyn förklarar hur Sambla samlar in och använder dina personuppgifter när du använder Samblas låne- och försäkringsförmedlingstjänst (”Tjänsten”). Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att du ska förstå hur vi behandlar dina personuppgifter rekommenderar vi att du läser denna Dataskyddspolicy innan du använder vår Tjänst.

Personuppgiftsansvarig är Sambla AB, org.nr 556974-8378, Box 5300, 102 46 Stockholm. Sambla ansvarar för att behandlingen av era personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtjanst@sambla.se.

Viktiga begrepp

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Med behandling av personuppgifter menas en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring och bearbetning.

Vilken information samlar vi in och vad gör vi med den?

Information som du ger till oss

Du lämnar själv dina personuppgifter till Sambla när du använder Tjänsten.

Information som vi samlar in om dig

För att kunna genomföra Tjänsten samlar vi även in information om dig från en kreditupplysning som görs via UC AB (kreditupplysningsföretag). I vissa fall kan några enstaka av våra samarbetspartners samla in ytterligare information om dig från en kreditupplysning som görs hos andra kreditupplysningsföretag, exempelvis Bisnode, för att säkerställa korrekta uppgifter. För att kunna underlätta användningen av Tjänsten inhämtar vi även annan information om din användning av Tjänsten och tekniska data, vilket kan inkludera det URL som är din unika åtkomst till din inloggningssida, din IP-adress, unique device ID, användningshistorik, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. Detta gör vi för att underlätta, förbättra och vidareutveckla användningen samt säkerställa korrekt användning av Tjänsten. Se också nedanför om användning av cookies.

Lånejämförelse

Ändamål

Tillhandahålla Samblas lånejämförelsetjänst

Hur behandlingen sker

 • Registrering av låneansökan
 • ID-kontroll
 • PEP-kontroll (person i politiskt utsatt ställning)
 • Kontroll mot EU:s sanktionslistor
 • Analys av uppgifter i låneansökan samt uppgifter i kreditupplysning
 • Överföring av låneansökan till våra samarbetspartners enligt respektive parts grundkrav på låntagare
 • Kontakt via e-post, sms, telefon och brev
 • Inspelning av telefonsamtal
 • Hantering av kundtjänst
 • Presentera låneerbjudanden

Vilka personuppgifter behandlas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • IP-adress
 • Kontonummer
 • Andra uppgifter du lämnar i låneansökan
 • Information från kreditupplysning
 • Information om eventuell medsökande
 • Transaktionshistorik via Kreditz (hämtning av data godkänns separat)

Laglig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal. ID-kontroll, PEP-kontroll och kontroll mot EU:s sanktionslistor görs för att uppfylla rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen. Inspelning av samtal görs för att uppfylla rättslig förpliktelse samt av säkerhetsskäl för att undvika missförstånd som kan uppkomma när du använder Tjänsten och för att motverka bedrägerier.

Försäkringsförmedling

Ändamål

Tillhandahålla Samblas försäkringsförmedlingstjänst

Hur behandlingen sker

 • Registrering av försäkringsuppgifter
 • Överföring av försäkringsuppgifter till försäkringsbolaget
 • Kontakt via e-post, sms, telefon och brev
 • Inspelning av telefonsamtal
 • Hantering av kundtjänst

Vilka personuppgifter behandlas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Kontonummer
 • Andra uppgifter du lämnar vid registrering av försäkringen

Laglig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal. Inspelning av samtal görs för att uppfylla rättslig förpliktelse samt av säkerhetsskäl för att undvika missförstånd som kan uppkomma när du använder Tjänsten och för att motverka bedrägerier.

Marknadsföring

Ändamål

Marknadsföra Samblas tjänster

Hur behandlingen sker

 • Segmentering
 • E-postutskick
 • Direktadresserade brev
 • Analys av marknadsföring
 • Skapande av “lookalike”- målgrupper och anpassade målgrupper på Facebook
 • Skapande av “Similar audience” och anpassade målgrupper på Google Adwords annonsnätverk

Vilka personuppgifter behandlas

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Kontaktuppgifter

Laglig grund för behandlingen

Samblas berättigade intresse av att marknadsföra Tjänsten. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där hänsyn är tagen till eventuella olägenheter som behandlingen av personuppgifterna kan ha för dig.

Sambla Plus

Ändamål

Administrera medlems- förhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter samt kundanpassa erbjudanden

Hur behandlingen sker

 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
 • Utskick av information och nyhetsbrev via brev, telefon, sms och e-post
 • Samla in och analysera information

Vilka personuppgifter behandlas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • IP-adress
 • Andra uppgifter du lämnar till oss i låneansökan
 • Information från kreditupplysning
 • Information om eventuell medsökande

Laglig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal.

Motverka bedrägerier

Ändamål

Upprätthålla kundsäkerhet, förebygga missbruk av Tjänsten samt förhindra bedrägerier

Hur behandlingen sker

 • Analysera uppgifter mot uppgifter kopplade till misstänkta aktiviteter

Vilka personuppgifter behandlas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • IP-adress

Laglig grund för behandlingen

Samblas berättigade intresse av att upprätthålla kundsäkerhet och förhindra bedrägerier. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallad intresseavvägning där hänsyn är tagen till eventuella olägenheter som behandlingen av personuppgifterna kan ha för dig.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Automatiserat beslutsfattande avser ett beslut som enbart fattas på basis av automatiserad behandling av dina personuppgifter. Sambla och de långivare vi samarbetar med använder automatiserat beslutfattande när du använder Tjänsten. Det betyder att den information som du har lämnat och den information som vi hämtar genom en kreditupplysning om dig och eventuell medsökande matchas automatiskt med de grundkrav på låntagare som våra anslutna långivare tillämpar för att bevilja ett lån, t.ex. inkomst, anställningsform, sökt lånebelopp och liknande uppgifter. I vissa fall har du rätt att begära en manuell beslutsprocess. Vänd dig till respektive långivare för mer information om automatiserat beslutsfattande och om du har frågor om respektive långivares personuppgiftsbehandling.

Sambla använder profilering i marknadsföringssyfte. Det sker bland annat vid skapande av “lookalike”-målgrupper och anpassade målgrupper på Facebook samt vid skapande av “Similar audience” och anpassade målgrupper på Google Adwords annonsnätverk.

Vår användning av automatiserat beslutsfattande syftar till att kunna tillhandahålla en rättvis och korrekt låneförmedlingstjänst och är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vi har ingått med dig. Om du har en invändning mot ett automatiskt taget beslut som utförts av Sambla ber vi dig att kontakta oss på kundtjanst@sambla.se.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Vi vidtar alla rimliga kontraktuella, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå när de överförs till eller delas med utvalda tredje parter. Sådana tredje parter kommer att vara:

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas med kreditupplysningsföretag för att bedöma din kreditvärdighet när du använder Tjänsten. Personuppgifterna kan även komma att delas med leverantörer av tjänster för identitetsuppslag och förebyggande av bedrägerier för att bekräfta din identitet och adress samt skydda dig från bedrägeri.

Myndigheter. Sambla kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen, Finansinspektionen eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det. Ett exempel där Sambla enligt lag är skyldig att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Långivare. Vid en lånejämförelse skickar vi din ansökan vidare till de långivare vi samarbetar med vars grundkrav överensstämmer med din ansökan. De långivare som tar emot din ansökan är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av personuppgifter. Information om vilka långivare vi samarbetar med finns på vår hemsida.

Försäkringsbolag. Vid tecknande av försäkring skickar vi försäkringsuppgifterna till det försäkringsbolag vi samarbetar med.

Avyttring. För det fall att Sambla säljer eller köper verksamheter kan Sambla komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet. Om Sambla eller en väsentlig del av Samblas verksamhet förvärvas av en tredje part kan personuppgifter om Samblas kunder komma att delas. Innan sådan delning görs kommer vi se till att lämpligt sekretessåtagande finns på plats.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I undantagsfall kan dina personuppgifter dock överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES genom våra leverantörer eller underleverantörer. Grunden är Privacy Shield, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Då vi är fast beslutna om att alltid skydda dina personuppgifter kommer vi att vidta alla rimliga kontraktuella, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå jämförbart med, och i samma nivå som, det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller nödvändigt enligt andra berättigade intressen. När vi sparar dina personuppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska krav, sparar vi endast personuppgifterna så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen eller i enlighet med överordnad lagstiftning.

Vad har du för rättigheter?

Rätt att få tillgång till dina uppgifter

Du kan begära en kopia av dina uppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig, ett s.k. registerutdrag.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller komplettera ofullständiga personuppgifter om dig.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de blev insamlade för. I vissa fall kommer vi inte kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla de krav som lagen ställer på vår verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av de personuppgifter som vi är skyldiga att spara.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du tycker personuppgifterna vi behandlar om dig inte är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas när vi inte längre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att göra invändningar

När vi anser att ett berättigat intresse finns som laglig grund för att behandla dina personuppgifter kan du när som helst göra en invändning mot behandlingen. Om du väljer att göra en invändning får vi inte längre behandla dina personuppgifter för det ändamålet om vi inte kan påvisa berättigat intresse för behandlingen. Sådant berättigat intresse måste väga tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas av integritetsskäl. När vi anser att fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse finns som laglig grund för att behandla dina personuppgifter är denna behandling nödvändig för att Sambla ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Om du vill invända mot denna typ av behandling av dina personuppgifter kan Sambla tyvärr inte erbjuda dig Tjänsten.

Rätt till dataportabilitet

De personuppgifter som du själv har lämnat till oss har du rätt att ta emot och/eller kräva överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna måste vara i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Rätt att lämna in ett klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål rörande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta kundtjanst@sambla.se. Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas hitta en lösning tillsammans kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter:

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00
Hemsida: www.datainspektionen.se

Ändringar i Dataskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera vår Dataskyddspolicy. Den senaste versionen finns alltid på vår hemsida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår hantering av dina personuppgifter kommer du att få information om ändringarna på vår hemsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. Om du har synpunkter på vår hantering av personuppgifter till följd av uppdateringarna är du välkommen att kontakta oss på kundtjanst@sambla.se.

Cookies

Användning av cookies

På Samblas webbplats använder vi cookies i syfte att underlätta användningen av våra tjänster och göra webbplatsen mer användarvänlig. Genom att använda vår webbplats godkänner du att Sambla använder cookies givet att du inte har inaktiverat dessa genom att ändra inställningarna för cookies i din webbläsare.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen din dator eller mobila enhet. Det finns två typer av cookies: permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobila enhet under en viss tid, dock längst 12 månader. Permanenta cookies sparas på din dator eller mobila enhet tills de antingen upphör att gälla, skrivs över av nya cookies eller tills du manuellt tar bort dem. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?

Vi använder informationen från cookies för att göra det möjligt att tillhandahålla ett anpassat innehåll och för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Cookies kan bland annat innehålla användarinställningar och information om vilket innehåll du har tagit del av på vår webbplats. Information som lagras är exempelvis upplysningar om vilken webbläsare du har använt och hur du har använt vår webbplats. När du använder vår webbplats kan även tredje parter placera cookies i din webbläsare. Cookies från tredje parter kan användas för att förbättra webbplatsens funktionalitet, förenkla annonshanteringen och för att mäta trafik.

Sammanfattningsvis är syftet med vår användning av cookies att:

 • Underlätta för användaren att röra sig på webbplatsen
 • Förbättra webbplatsen genom att bättre förstå hur den används
 • Låta webbplatsen känna igen användare för att kunna anpassa tjänsten
 • Tillåta användning av särskilda funktioner, ex. att spara ifyllda formulärfält
 • Mäta trafik
 • Skapa målgrupper i marknadsföringssyfte
 • Minska reklam som är irrelevant för vissa målgrupper

Hur väljer jag bort cookies?

Du kan själv välja om du vill acceptera cookies eller inte. När din dator eller mobila enhet är inställd på ett sådant sätt att cookies tillåts godkänner du användandet av cookies från vår webbplats. Du har möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan välja att låta cookies sparas automatiskt, att du blir tillfrågad varje gång en cookie vill sparas eller att inga cookies sparas. Du kan även i efterhand radera cookies. Om du väljer inställningar som stänger av användandet av cookies kommer det att hindra delar av vår webbplats från att fungera korrekt.