Ordlista:

Gåvobrev

Gåvobrev är en juridisk handling som upprättas vid gåva eller överlåtelse av exempelvis pengar, lös egendom, fastighet eller bostadsrätt. Detta som ett bevis på att gåvan har överlämnats. Lär dig mer om gåvobrev, när det behövs, vad det ska innehålla för information samt vad som menas med villkorad gåva.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är gåvobrev?

Gåvobrev är ett skriftligt avtal mellan två, eller fler, personer som bevisar en överlåtelse av exempelvis pengar, lös egendom eller fastigheter. I dokumentet framgår bland annat vad gåvan avser, givare och mottagare samt om det finns några villkor som måste vara uppfyllda för att överlåtelsen ska gälla.

Det går att skriva ett gåvobrev själv eller att använda en färdig mall, men i vissa fall bör en jurist anlitas.

Varför upprätta gåvobrev?

Det finns primärt tre orsaker till att ett gåvobrev behöver upprättas.

1. Juridiskt krav

Vid överlåtelse av fastigheter och tomträtter krävs ett gåvobrev. Det är för att Lantmäteriet behöver det som bevis för att fastigheten bytt ägare. Vid överlåtelse av en bostadsrätt krävs också ett gåvobrev. I detta fall kallas det överlåtelsebevis, och lämnas till bostadsrättsföreningen.

Om makar vill ge varandra gåvor som ska räknas som enskild egendom behövs ett gåvobrev som skickas till Skatteverket. Detta så att ändringen sedan kan ske i äktenskapsregistret.

2. För att bevisa gåvan

En av fördelarna med att upprätta ett gåvobrev är att gåvan dokumenteras. Mottagaren har ett bevis på att pengar eller egendom är mottagen som en gåva och vem som givit detta. På detta sätt kan det delvis jämföras med ett kvitto. Med ett gåvobrev minimeras risken för framtida tvister om vem som äger en viss egendom.

Inget juridiskt krav

Det finns däremot inget juridiskt krav på att gåvobrev måste upprättas vid överlåtelse av pengar eller lös egendom. Överlåtelsen anses vara fullbordad när mottagaren har tillgång till pengarna eller egendomen.

Vid gåva till barn eller barnbarn finns även en fördel att ha en skriftlig dokumentation på gåvan där det framgår om den ska klassas som förskott på arv eller inte. Större belopp klassas nämligen automatiskt som förskott på arv om inget annat anges. Det gäller dock inte presenter och mindre belopp.

3. För att villkora gåvan

En annan fördel med gåvobrev är att gåvan kan villkoras – alltså att gåvan kommer med vissa krav eller villkor. Ett vanligt villkor är att den ska klassas som enskild egendom och därmed inte ingå i framtida bouppdelning. Läs mer om olika vanliga villkor längre ner i artikeln.

När används gåvobrev?

Nedan presenteras några av de vanligaste tillfällena då gåvobrev upprättas.

Vid gåva av fastighet och tomträtt

Eftersom det finns ett juridiskt krav på gåvobrev vid gåva av fastighet eller tomträtt finns även tydliga krav på hur ett sådant gåvobrev ska vara utformat. Det innebär även att om dokumentet inte uppfyller de juridiska kriterierna kan det anses vara ogiltigt.

Gåvobrev behövs för att registrera ny ägare

Gåvobrevet används i kontakt med Lantmäteriet och behöver bifogas vid ansökan om ändring av lagfarten. Om gåvan är villkorad behöver bevis bifogas till Lantmäteriet som anger att villkoren är uppfyllda. Det är enbart vid överlåtelse av fastighet som gåvobrevet behöver vara bevittnat av två personer.

Fastighet mellan makar

Om överlåtelsen sker mellan makar måste först en gåva mellan dessa registreras hos Skatteverket. När det är registrerat i äktenskapsregistret kan ansökan ske till Lantmäteriverket.

Fastighet till barn

Om ett gåvobrev upprättas för fastigheter som ges till ett barn bör det framgå om det ska vara enskild egendom samt om gåvan ska räknas som förskott på arv eller inte. Mer om enskild egendom beskrivs längre ner i artikeln.

Vid överlåtelse av bostadsrätt

Även vid överlåtelse av bostadsrätt finns krav på gåvobrev. Detta behöver däremot inte skickas till Lantmäteriet då det är bostadsrättsföreningen som juridiskt äger fastigheterna.

Gåvobrevet används som ett bevis till bostadsrättsföreningen om att bostadsrätten ska byta ägare. Mottagaren behöver därefter ansöka om medlemskap i föreningen och gåvan blir giltig när ansökan beviljats. I annat fall är det ett ogiltigt gåvobrev.

Vid gåva av pengar och lös egendom

Ska en mindre summa pengar, eller egendom av lågt värde, ges bort används generellt inget gåvobrev. Juridiskt äger mottagaren gåvan när den mottagits. Det kan exempelvis innebära att pengar överförs till mottagarens konto eller att en soffa ges i present.

Fördel med gåvobrev vid större gåvor

Vid ett större värde finns däremot en stor fördel att ha detta dokumenterat med ett gåvobrev. Det sker både som bevis på att gåvan har skett samt för att kunna ställa eventuella villkor. Dessutom kan det i gåvobrevet anges att det inte ska anses som förskott på arv.

Inte gåva om givaren fortfarande kan förfoga över gåvan

Om givaren har dispositionsrätt, alltså förfogande, över pengarna räknas det inte som en gåva. Det kan exempelvis gälla om en mor- eller farförälder sätter in pengar på ett gemensamt konto som delas med barn eller barnbarn – om mor- eller farföräldern har fortsatt kontroll över pengarna är det inte tal om en gåva.

Kom även ihåg att gåva av pengar kan räknas in i familjens totala inkomst. Vid större belopp kan det påverka eventuella bidrag – såsom social- och bostadsbidrag.

Läs också: Grundavdrag

Vid gåva mellan makar

En gåva mellan makar skiljer sig mot gåva mellan andra personer. Detta utifrån att makar rent juridiskt äger allt gemensamt. Om gåvan inte registreras hos Skatteverket sker alltså ingen ändring i ägandet.

Kan användas vid gåva av fastighet

Gåvobrev behöver därmed upprättas, och skickas till Skatteverket, för att en egendom ska klassificeras som enskild egendom.

En annan orsak till att gåvobrev upprättas av makar är att en fastighetsandel önskas ges som gåva. I detta fall behöver först handlingarna skickas till Skatteverket och registreras där. Därefter kan ansökan om ändring av lagfart skickas till Lantmäteriverket.

Villkorad gåva

I gåvobrevet kan det framgå att det är en villkorad gåva. Det innebär att specifika villkor måste följas, exempelvis vad en summa pengar får användas till. Nedan presenteras exempel på villkor.

Enskild egendom

Ett av de vanligaste villkoren är att gåvan ges som ”enskild egendom”. Det betyder i korthet att mottagen blir ensam ägare av pengarna eller egendomen. Vid en eventuell bodelning kommer den egendomen inte att delas mellan bodelägarna utan alltid ägas av personen som fått gåvan.

Ålder

Vid gåva av ett större belopp till ett barn kan ett villkor vara att barnet får tillgång till beloppet på 18-årsdagen och att vårdnadshavare fram till dess har ansvar för pengarna.

Till specifik investering

Det går även att villkora gåvan att beloppet enbart får användas till inköp av exempelvis fordon eller bostad. I likhet med andra villkor är det mycket viktigt villkoret är tydligt. Det kan exempelvis vara bättre att skriva personbil istället för fordon.

Krav på att gåvan ska behållas

Ett ytterligare exempel på villkor är att personen måste behålla gåvan under en viss tid och alltså inte får ge bort den eller sälja den under denna period.

Vad ska gåvobrev innehålla?

Det är viktigt att ett gåvobrev innehåller korrekta uppgifter. I annat fall kan det klassas som ogiltigt, vilket kan resultera i att givaren kan kräva tillbaka gåvan. Följande information måste finnas med:

Givare och mottagare

Ange namn och personnummer på både givare och mottagare. Har inte mottagaren ett svenskt personnummer behöver annan information nämnas så att personen tydligt kan identifieras och kopplas till avtalet.

Summa eller egendom

Är det pengar som ges bort ska beloppet framgå. Det är även en fördel om det framgår hur överföringen ska ske samt när den ska genomföras. Då är det lättare att i efterhand knyta en specifik transaktion till gåvan.

Är det en gåva av lös egendom kan utseende, unika detaljer eller annat nämnas i gåvobrevet så att det är tydligt vilken egendom det gäller. Vid gåva av fastighet ska fastighetens officiella beteckning nämnas.

Överlåtelseförklaring

I överlåtelseförklaringen framgår att en gåva/överlåtelse ska ske mellan två personer. Det kan även nämnas hur och när mottagaren ska få gåvan. Gäller överlåtelseförklaringen en fastighet ska det även framgå om den gäller för hela, eller enbart en del av, fastigheten.

Eventuella villkor

Om gåvan ska vara villkorad ska detta framgå i gåvobrevet. Exempel på villkor nämns högre upp i denna artikel.

Datum, ort och underskrift

Sist skrivs dagens datum, ort samt underskrift av både givare och mottagare av gåvan.

Intyg av maka/make

I det fall som gåvogivaren är gift behöver maka/make ge ett skriftligt medgivande som godkänner att gåvan genomförs. Är det enskild egendom behöver detta istället styrkas vilket innebär att maka/make inte behöver lämna medgivande. I vissa fall kan även detta medgivande krävas trots skilsmässa. Detta om personen varit gift när fastigheten ägts.

Vittnen – ett krav vi överlåtelse av fastighet

Om det är en gåva av en fastighet krävs att två personer bevittnar, samt skriver under, upprättandet av gåvobrevet.

Läs också: Upplupen ränta

Gratis mall till gåvobrev – eller anlita jurist?

Om gåvobrevet kan skapas själv, om en mall kan användas eller om en jurist bör anlitas beror framförallt på personens egen kunskap inom området. Generellt är det vanligare att jurist anlitas ju större värde det handlar om. Detta för att säkerställa att allt blir helt juridiskt korrekt eftersom ett ogiltigt gåvobrev kan skapa stora tvister.

Povel Arwidson
Uppdaterad: 2022-11-08

Flera år som ekonomi- och näringslivsreporter har gett Povel ett fundament för att leverera lättbegripliga texter inom privatekonomi här på Advisa.se.

Vanliga frågor och svar – Gåvobrev

Kan man skapa ett gåvobrev själv?

Ja, det är möjligt att skapa ett gåvobrev själv, lättast är det att göra med hjälp av en färdig mall. Risken är däremot större att något fel uppstår i dokumentet varpå det kan ogiltigförklaras i efterhand.

Vad är remuneratorisk gåva?

Om en gåva föranleder en motprestation men att denna motprestation inte ska klassas som betalning kallas det för remuneratorisk gåva.

Behöver man betala gåvoskatt när man ger en större gåva?

Nej, det finns inte längre någon gåvoskatt i Sverige.

Vad är det för skillnad på gåvobrev och gåvohandling?

Gåvobrev och gåvohandling är olika ord för samma begrepp.

Går det att upprätta gåvobrev i efterhand?

Nej, det går inte att skapa ett retroaktivt gåvobrev.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare