Ordlista:

Deflation

Deflation innebär lägre prisnivåer på varor och tjänster i samhället. Det är därmed motsatsen till inflation vilket innebär ökade allmänna prisnivåer. Nivån på Sveriges inflation, eller deflation, mäts via Konsumentprisindex (KPI). Läs mer om deflation, bakomliggande orsaker samt hur samhällsekonomin anses påverkas om denna ekonomiska situation uppstår.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad betyder deflation?

Under 2022 och 2023 hade Sverige en historisk hög inflation. Priset på varor och tjänster ökade och begreppet inflation nämndes regelbundet i media. De flesta blev medvetna om vad inflation är, men betydligt färre vet vad deflation innebär.

Deflation innebär att priserna på produkter och tjänster i samhället sjunker. Det betyder i praktiken att privatpersoner och företag helst väntar med att göra större inköp och investeringar då priserna successivt förväntas bli lägre.

Deflation inte bra för ekonomisk tillväxt

Det kan tyckas vara fördelaktigt att människor får råd att köpa mer med bibehållen lönenivå. De flesta ekonomer menar däremot att deflation, under längre perioder, skadar landets ekonomiska tillväxt. Orsaken till detta beskrivs under rubriken ”Så kan samhället påverkas”.

Hur uppstår deflation?

Deflation uppstår inte av en enskild händelse utan en kombination av flera ekonomiska händelser som ofta sträcker sig över flera år. Förenklat kan sägas att det som driver deflation är motsatsen till de faktorer som driver inflation.

Lägre penningmängd

Historiskt har inflation definierats med ”ökad penningmängd” vilket resulterar i högre priser i samhället. Dess motsats, deflation, innebär därmed ”minskad penningmängd”, vilket resulterar i lägre priser i samhället. Det är även denna definition som används av Wikipedia i beskrivning av begreppet deflation.

Förenklat kan det jämföras med om en familj har tillgång till mycket, eller lite, pengar. Finns det gott om pengar, exempelvis via billiga bolån, kommer högre priser att accepteras vilket är en drivande faktor för ökade priser i samhället.

Lägre efterfrågan

Vid en mycket låg efterfrågan på varor och tjänster kommer företag behöva sänka sina priser. Detta genom exempelvis lägre vinst och effektivisering men även via ändrat utbud.

Lägre kostnader för företagen

En annan orsak till fallande priser är att företagen har lägre kostnader. Innovationer och teknisk utveckling kan exempelvis minska produktionskostnaden. Det är däremot vanligare att företagen utvecklar sina produkter och på grund av detta kan bibehålla prisnivåerna. Detta kan inte minst ses inom tekniksektorn och prisnivåerna på telefoner, datorer och övrig teknik.

Läs också: Stagflation

Förväntningar förändrar efterfrågan

Både inflation och deflation drivs av förväntningar i samhället. Om privatpersoner och företag förväntar sig en långvarig deflation kommer de att agera utifrån detta.

Eftersom priserna förväntas sjunka väntar man med större investeringar så länge som möjligt. Detta för att spara pengar på de kommande lägre priserna. Det i sig minskar efterfrågan på varor och tjänster vilket kan öka deflationsutvecklingen.

Räntenivån

Riksbankens mål är att skapa ekonomisk stabilitet i Sverige. Målet är att hålla en stabil inflation på cirka 2 %. Om de höjer styrräntan kommer privatpersoner och företag ha större lånekostnader och därmed mindre pengar att spendera.

Det minskar efterfrågan på varor och tjänster vilket förväntas få ner inflationen, det vill säga den allmänna prisökningen i samhället. Nivån på Riksbankens reporänta kan därmed användas för att öka eller minska inflations- eller deflationsnivån.

Är deflation bra eller dåligt?

Om deflation är bra eller dåligt för landets ekonomi beror delvis på de bakomliggande faktorerna. En ökad allmän konkurrens i samhället kan tillfälligt få priserna att gå ner vilket generellt ses som positivt. Ett exempel på detta är hur globaliseringen har resulterat i att företag över hela världen, inom vissa branscher, kan konkurrera om samma kunder. Det innebär däremot bara en tillfällig prisnedgång.

En långvarig deflation brukar däremot ses som negativ för den ekonomiska utvecklingen i landet. De största negativa konsekvenserna beskrivs under kommande rubrik.

Läs också: Högkonjunktur

Så kan samhället påverkas av deflation

Om den allmänna prisnivån sjunker en eller ett par månader har Sverige per definition deflation under dessa månader. Men det bör i detta fall enbart ses som ett undantag från den rådande inflationsutvecklingen och inte något som direkt skadar ekonomin. Det är alltså vid längre tidsperioder av deflation som dess negativa konsekvenser syns i landets ekonomiska utveckling.

Risk för högre arbetslöshet

Om priset på varor och tjänster sjunker kommer företagen att få lägre intäkter. Det påverkar därmed hur höga lönenivåer de kan ge till sina anställda. Om företagen inte kan sänka lönerna i samma utsträckning kommer till slut uppsägningar att ske. Långvarig deflation anses alltså riskera en större arbetslöshet och låg tillväxt.

Läs också: Medellön i Sverige

Låntagare förlorar på deflation

Även för låntagare är deflation negativt. Detta utifrån att låntagaren långsiktigt kommer att behöva betala större del av sin inkomst till lånekostnaderna. Det illustreras i följande exempel:

Erik har ett bolån med bunden ränta på 5 % i 10 år. Sverige har för tillfället en inflation på 2% vilket innebär att priset på varor och tjänster, samt Eriks lön, höjs varje år. Om Erik får en löneförhöjning med 2,5 % varje år kommer löneförhöjningarna, efter bara två år, motsvara hela räntekostnaden. I praktiken betalar han mindre andel av sin månadsinkomst i ränta år efter år.

Efter tre år går Sverige in i deflation och Erik får inte längre någon löneökning eller kanske till och med lönesänkning. Eftersom han fortfarande betalar lika mycket i räntekostnad kommer denna kostnad bli en större del av hans månadsinkomst. Det brukar förenklat anges att det blir ”dyrare med lånen” vid deflation.

Dyrare lån påverkar ekonomisk tillväxt negativt

En reellt ökad lånekostnad resulterar även i att företag inte vill låna pengar för att investera och expandera. Dessutom kommer bankerna behöva ha en stramare kreditgivning eftersom låntagarens förmåga att återbetala lånen, över en längre tidsperiod, förväntas försämras. Även detta påverkar därmed den ekonomiska tillväxten negativt.

Under perioden av deflation i Sverige, 1920 – 1922, ökade den reella lånekostnaden mycket kraftigt för många företag. Antalet konkurser ökade vilket både ledde till bankkris och kraftigt ökad arbetslöshet.

Konsumtion

Långvarig deflation anses även påverka konsumtionen, och därmed ekonomisk tillväxt, negativt. Eftersom prisnivåerna förväntas sjunka väntar de flesta med att köpa allt från kapitalvaror och fastigheter. Ju längre de kan vänta desto bättre. En minskad konsumtion påverkar företagen negativt vilket i sin tur kan leda till högre arbetslöshet.

Vanliga frågor och svar – Deflation

Vad händer under deflation?

Under deflation sjunker priset på varor och tjänster samt, på lång sikt, även lönenivåerna.

Har det varit deflation i Sverige?

Senast Sverige hade deflation var i maj 2014. Den månaden minskade KPI (Konsumentprisindex) med 0,2%. Det bör däremot bara ses som en tillfällig händelse då Sverige hade inflation både månaderna före och efter maj 2014. Senast det var en längre tid av deflation i Sverige var 1920–1922.

Är deflation samma sak som lågkonjunktur?

Nej, det behöver inte vara deflation under en lågkonjunktur. Däremot anser många ekonomer att långvarig deflation leder till lågkonjunktur.

Hur beräknas deflation?

KPI (Konsumentprisindex) används för att beräkna inflationsnivån i Sverige. Visar detta index sjunkande allmän prisnivå innebär det deflation.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare