Fråga Advisa:

Vad är medellönen i Sverige?

Hej! Jag ska snart löneförhandla på jobbet och det känns som att jag får för lite i lön. Men vad är egentligen medellönen i Sverige? Och vad är skillnaden mot medianlön, vilken bör jag kolla på?

Hej! Medellönen påvisar den genomsnittliga lönenivån inom en grupp av människor. Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer årligen median- och medellönen i Sverige – och här kan du se statistiken för medellön och medianlön i Sverige utifrån exempelvis kön, ålder och utbildningsnivå:

 

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Medellön eller medianlön

För att förstå statistiken över lönenivåerna i Sverige är det viktigt att först förstå skillnaden mellan median- och medellön.

Så beräknas medellön

Medellönen beräknas genom att samtliga personers lönenivå summeras och därefter divideras med antal personer som är med i statistiken. Det kan illustreras med följande exempel:

Om 10 personers gemensamma lönebelopp är 150 000 kronor är medellönen på 15 000 kronor. Det är vad de i genomsnitt har i lön per person.

Medellön = Total summa / Antal personer

Läs också: Låna pengar till låg ränta

Så beräknas medianlön

Medianlön anger den lönenivå som är exakt i mitten av samtliga löner som ingår i den statistiska undersökningen. Lönenivåerna skrivs i storleksordning och är det ett ojämnt antal är det talet som står i mitten som är medianen. Är det däremot ett ojämnt antal tal beräknas genomsnittet på de två tal som är mitten. Det kan illustreras med följande exempel:

Tio personer har följande lönenivåer: 10 000, 12 000, 13 000, 14 000, 16 000, 19 000, 23 000, 23 500, 24 000, 33 000.

Läs också: Vad är en bra lön?

Eftersom det är ett jämnt antal personer i undersökningen finns inget tal som är exakt i mitten. I detta fall tas de två talen som är i mitten, dvs 16 000 kronor och 19 000 kronor. Dessa adderas och delas med 2. Medianen blir i detta fall 17 500 kronor.

Medianlön = Mittentalet om alla lönenivåer ställs upp i storleksordning

Olika stor skillnad beroende på bransch

Om det är stor skillnad på medellön och medianlön tyder det på stora löneskillnader finns inom den undersökta gruppen. I Sverige är det störst skillnad för ”privatanställda tjänstemän”. Där är skillnaden mellan median- och medellön 4 800 kronor. Lägst skillnad är det i gruppen ”privatanställda arbetare” där skillnaden enbart är 800 kronor.

Läs mer: Kommunalskatt

Bör man titta på medellön eller medianlön?

Både medel- och medianlön kan användas för att jämföra lönenivåer. Beroende på vad målet är med jämförelsen finns fördelar och nackdelar med bägge dessa mätvärden. Ska lönenivåerna inom en specifik bransch jämföras visar medianvärdet oftast en mest rättvis bild, vilket visas i följande exempel:

Fem personer har följande lönenivåer: 18 000 kronor, 22 000 kronor, 23 000 kronor, 24 000 kronor och 45 000 kronor.

Som siffrorna visar är den vanligaste lönenivån 18 000 – 24 000 kronor. Medianen är även 23 000 kronor vilket alltså speglar detta relativt bra. Detta samtidigt som medellönen är 26 500 kronor. Men det blir missvisande då det enbart är en enda person som har lön över denna nivå. Genom att använda median visas därmed en mer rättvis bild.

Medellön i Sverige

Följande statistik är framtagen av SCB och visar de senaste siffrorna för medellönen i Sverige 2023.

Medellön kvinnor och män

Kvinnor 36 200 kronor
Män 40 200 kronor
Totalt 38 300 kronor

En av orsakerna till att kvinnor har betydligt lägre medellön är att kvinnor i större utsträckning jobbar inom branscher med lägre lönenivåer. Men även när hänsyn tas till detta visar statistik att kvinnor generellt har lägre medellön. Detta med cirka 5 % i genomsnitt.

Läs också: Beräkna din årsinkomst

Medellön utifrån utbildningsnivå

Högsta utbildningsnivå Män Kvinnor
Grundskola, under 9 år 28 500 kronor 25 900 kronor
Grundskola, 9-10 år 33 100 kronor 28 500 kronor
Gymnasium, max 2 år 36 100 kronor 31 400 kronor
Gymnasium, 3 år 35 600 kronor 31 100 kronor
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 41 800 kronor 35 700 kronor
Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år 51 100 kronor 42 700 kronor
Forskarutbildning 61 100 kronor 56 400 kronor

Utbildningsnivåerna presenteras utifrån den vanligaste skolformen. Det går exempelvis att uppnå gymnasiekompetens genom studier på Komvux. Utbildningsnivån gäller för angiven utbildning eller motsvarande nivå. 

Här ser vi tydligt att utbildningsnivån speglas i en högre lönenivå. Däremot har både kvinnor och män med maximalt två års gymnasial utbildning högre medellön än de med tre års utbildning. En eventuell förklaring kan vara att tvååriga utbildningar var vanligare förr och att dessa personer idag är äldre. I kommande graf visas att ålder är en starkt bidragande orsak till högre lön.

Medellön i Sverige utifrån ålder – statlig sektor

(Månadsavlönade utifrån ålder oktober 2023, Källa SCB)

Statistiken ovan visar medellönen inom statlig sektor utifrån ålder. Även om det kan skilja något mellan privat och offentlig sektor så bör utvecklingen, att lönen ökar med högre ålder, vara densamma.

Att de flesta får högre lön med högre ålder beror primärt på att de har fler års erfarenhet inom yrket vilket är en fördel i löneförhandlingar. Dessutom kan ytterligare utbildningar samt byte av arbetsplats påverka lönenivån positivt. Lägg märke till att kvinnor enbart har högre medellön än män i åldersgruppen 18-24.

Läs också: Nettolön

Statistiken ovan visar medellönen inom statlig sektor utifrån ålder. Även om det kan skilja något mellan privat och offentlig sektor så bör utvecklingen, att lönen ökar med högre ålder, vara densamma.

Att de flesta får högre lön med högre ålder beror primärt på att de har fler års erfarenhet inom yrket vilket är en fördel i löneförhandlingar. Dessutom kan ytterligare utbildningar samt byte av arbetsplats påverka lönenivån positivt. Lägg märke till att kvinnor enbart har högre medellön än män i åldersgruppen 18-24.

Medellön utifrån yrkesgren

Yrke Män Kvinnor
Jordbruk, Skogsbruk, Fiske 30 700 kronor 28 900 kronor
Tillverkningsindustrin 39 100 kronor 38 100 kronor
Byggindustrin 37 600 kronor 36 500 kronor
Transport och magasinering 32 900 kronor 33 900 kronor
Hotell och restaurang 27 800 kronor 26 200 kronor
IT och kommunikation 51 900 kronor 46 500 kronor
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 40 700 kronor 38 300 kronor
Utbildningsväsendet 37 100 kronor 34 300 kronor
Enheter inom Vård, omsorg, socialtjänst 36 300 kronor 33 600 kronor
Övriga serviceföretag 37 500 kronor 33 800 kronor

Ovan visas medellön utifrån tio vanliga yrkesinriktningar. Yrken med högre lönenivåer kräver i regel eftergymnasial utbildning. Av dessa tio är det enbart inom ”Transport och magasinering” som kvinnor har högre medellön.

Yrkena med högst medellön i Sverige

Chef inom finans- och försäkringsbranschen 150 100 kronor
General- kommun- eller landstingsdirektör 102 400 kronor
Mäklare inom finansbranschen 99 200 kronor
VD 90 100 kronor
Specialistläkare 86 400 kronor
Ekonomi- och finanschefer 86 100 kronor
Lägre chefer inom finans- och försäkring 85 800 kronor
Chefer inom forskning och utveckling 83 800 kronor
Driftchefer inom gruva, bygg och anläggning 81 000 kronor
IT-chefer 77 200 kronor

Ovan visas de yrken i Sverige som hade högst medellön år 2022. Med största sannolikhet är det i mångt och mycket samma yrken på listan när statistiken för 2023 kommer att sammanställas under 2024. Framförallt är det höga positioner inom finans-, ekonomi- och försäkringsbranschen samt yrken med mycket stort ansvar.

Medianlön i Sverige

Som förklaras ovan är det skillnad på medel- och medianlön. Ska exempelvis lönenivån inom en viss sektor jämföras ger medianlönen ofta, men inte alltid, en mer rättvis bild.

Medianlön i Sverige Kronor
Män 35 500
Kvinnor 33 000
Totalt 34 200

Att medianlönen är lägre för kvinnor kan till viss del förklaras med samma orsaker som att medellönen är lägre. Med andra ord att fler kvinnor i större omfattning än män jobbar inom yrken med lägre lönenivåer.

Yrkena med lägsta medianlönerna

Lägst medianlön Kronor
Bärplockare, plantörer 23 300
Övrig hemservicepersonal 23 300
Marknadsundersökare 23 400
Övriga djuruppfödare och djurskötare 24 400
Övriga servicearbetare 24 800

Yrkena med högst medianlön

Högst medianlön Kronor
Chef inom bank, finans, försäkring 122 100
General- kommun- eller landstingsdirektör 98 800
Specialistläkare 85 600
Flygledare 81 900
Mäklare inom finans 81 100

De yrken som har lägst medianlön har inte krav på vidareutbildning efter grundskolan. Lönenivån är även relativt homogen – förutom hos till exempel professionella idrottsutövare, som är en grupp där ett fåtal tjänar mycket stora summor men där de allra flesta lever på betydligt lägre summor.

Vanliga frågor och svar – Medellön Sverige

Vad är medellön i Sverige?

Utifrån statistik från SCB är medellönen i Sverige 38 300 kronor.

Hur många tjänar mer än 50 000 kronor?

Det finns statistik som visar hur många som tjänar mer än 46 200 kronor per månaden, eftersom det är gränsen för statlig inkomstskatt. Det är drygt en miljon personer i Sverige.

Hur mycket ska man tjäna för att vara medelklass?

Medelklass är ett begrepp utan exakt definition. Medianlönen i Sverige, år 2021, var 33 200 kronor. Medianen visar på den lönenivån som är exakt i mitten av samtliga invånares löner. Om medelklass skulle definieras utifrån lönenivå är det alltså ungefär den nivån som gäller.

Vad är en bra lön för en 30-åring?

Medellönen för en 30-åring ligger enligt SCB på runt 28 000 kronor i månaden.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare