Ordlista:

Soliditet

Nyckeltalet soliditet visar hur stor andel av ett företags totala tillgångar som är finansierat av eget kapital och därmed inte av lånat kapital. Med hög soliditet har företaget stor andel eget kapital och därmed en god långsiktig betalningsförmåga. Läs mer om soliditet, hur nyckeltalet räknas ut samt skillnader mellan olika branscher.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är soliditet?

Soliditet visar förhållandet mellan ett företags totala tillgångar och dess eget kapital. Det används bland annat av investerare och banker för att bedöma företagets ekonomiska stabilitet och betalningsförmåga.

Visar på ekonomisk stabilitet

Med god soliditet har företaget en långsiktigt god betalningsförmåga. Därmed finns även förmåga att hantera ekonomiska motgångar. Detta till skillnad mot ett företag med låg soliditet som kan påverkas betydligt kraftigare vid recession eller lågkonjunktur. Om företaget går med förlust påvisar även soliditeten hur länge som företaget kan fortsätta drivas innan det kommer att försättas i konkurs.

Viktigt vid finansiering

Inför utlåning granskar bankerna företagets betalningsförmåga och kreditvärdighet. En av de faktorer de kan ta hänsyn till är därmed företagets soliditet, det vill säga långsiktiga betalningsförmåga.

Läs också: Vanliga typer av företagslån

Formel för att räkna ut soliditet

För att beräkna ett företags soliditet divideras dess justerat eget kapital med totalt kapital. Dessa siffror finns tillgängliga i exempelvis årsredovisningen. Då det är offentligt material kan nyckeltalet på samtliga aktiebolag i Sverige även ses på till exempel allabolag.se. Formeln för att beräkna soliditet är följande:

Soliditet = Justerat eget kapital / totalt kapital

Justerat eget kapital

Med justerat eget kapital menas eget kapital samt värdet av obeskattade reserver. Detta värde beräknas justerat efter förväntad skattesats. I Sverige är bolagsskatten 20,6 % vilket innebär att formeln blir följande:

Justerat eget kapital = Eget kapital + 79,4% x obeskattade reserver

I formeln ovan har skattesatsen redan beräknats. Utan denna beräkning skulle formeln se ut som följande:

Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1-skattesatsen) x obeskattade reserver) 

Räkneexempel på soliditet

Företag ABC har eget kapital på 1 000 000 kronor, totalt kapital på 2 500 000 kronor samt obeskattad reserv på 20 000 kronor. Först beräknas justerat eget kapital med bolagsskatt på 20,6 %.

Justerat eget kapital = 1 000 000 + (0,794 x 20 000) = 1015 880 kronor.

Andra steget är att räkna ut soliditeten genom att dividera justerat eget kapital med totalt kapital.

Soliditet = 1015 880 / 2 500 000

I detta fall har företaget en soliditet på 40,6 %.

Läs också: Solcellslån

Vad är bra soliditet?

Det finns ingen regel som anger vad som är bra eller dålig soliditet. Det skiljer sig exempelvis kraftigt mellan olika branscher samt om företaget är i en expansionsfas eller inte. Det är exempelvis stor skillnad på behov av lånat kapital mellan företag i fastighetssektorn och företag inom konsultsektorn.

Nyckeltalet bör därmed främst användas för att jämföra liknande företag inom samma bransch eller för att följa den ekonomiska utvecklingen av ett specifikt företag.

Soliditet utifrån bransch

En överblick över medianen på soliditet inom olika branscher går att se i SCB statistikdatabas från 2022. I tabellen nedan visas medianen för företag med 1 – 19 anställda inom ett par olika branscher.

Bransch Soliditet median
Jordbruksföretag 45 %
Fiskare 60 %
Serviceföretag inom utvinning 70 %
Programvaruproducenter, datakonsulter 67 %
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 38 %
Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 64 %
Industri för motorfordon 49 %

Källa: SCB

Olika storlekar av företag

Utöver att jämföra företag inom samma bransch är det viktigt att jämföra inom liknande storlek. Det visar följande tabell där soliditeten presenteras för företag inom ”industri för motorfordon” utifrån antalet anställda. Även denna statistik är från 2022.

Antal anställda Soliditet median
1 – 19 anställda 49 %
50 – 99 anställda 34 %
Minst 500 anställda 23 %

Källa: SCB

Fördelar och nackdelar med låg soliditet.

Låg soliditet påvisar att företaget har svag långsiktig betalningsförmåga och därmed kan ha svårt att hantera ekonomiska motgångar. Det kan alltså ses som en ekonomisk risk.

Men låg soliditet kan även vara ett tecken på kraftig expansion som finansieras via lån. En expansion som på kort sikt påverkar soliditeten negativt men som på lång sikt skapar tillväxt till företaget. I detta fall är expansionen förklaringen till den försämrade soliditeten.

Ytterligare en förklaring till att ett företag har låg soliditet kan vara att det ingår i en koncern och att kapital har överförts till dess moderbolag.

Fördelar och nackdelar med hög soliditet

Hög soliditet påvisar att företaget är ekonomiskt stabilt. Men det är inte alltid enbart fördelaktigt. Det kan även vara ett tecken på att företaget inte utvecklas och investerar i framtida projekt via upplåning. Har exempelvis ett fastighetsbolag ovanligt hög soliditet kan det ifrågasättas då företagets affärsidé i grunden är att finansiera fastighetsinköp med lån.

Oavsett om nyckeltalet är ovanligt högt eller lågt är det alltså viktigt att undersöka orsakerna till detta för att kunna dra en slutsats kring företagets ekonomiska utveckling.

Läs också: Så hittar du bästa banken

Soliditet förbättras vid:

Ett företags soliditet kan förbättras antingen vid ökat eget kapital eller minskade skulder. Det kan ske via tre vägar:

Vinst som återinvesteras

Om företaget går med vinst och återinvesterar vinsten i företaget kommer det egna kapitalet att öka. Därmed påverkas förhållandet mellan eget kapital och lån.

Nyemission

Nyemission innebär att nya aktier ges ut och att företaget får in mer eget kapital. Även vid detta alternativ ökar alltså det egna kapitalet varpå soliditeten förbättras.

Amortering av lån

Vid amortering av lån minskas företagets totala skuld vilket innebär att skulden blir en mindre del av det totala kapitalet.

Läs också: Amorteringskrav

Soliditet försämras vid:

Företagets soliditet kommer att försämras vid minskat eget kapital eller ökad upplåning. Det kan ske vid följande tillfällen:

Förlust

Om företaget går med förlust kommer det egna kapitalet att minska och soliditeten försämras. Det är därmed den sämsta orsaken till att nyckeltalet blir sämre. Som visas vid rubrikerna nedan kan nämligen soliditeten även försämras utifrån positiva faktorer.

Aktieutdelning

Aktieutdelning sker med en del av företagets vinst och är därmed ett tecken på god lönsamhet. Även om utdelningen minskar det egna kapitalet, och därmed soliditeten, kan det alltså ses som en fördel.

Nya lån

Om företaget utökar befintliga lån, eller tecknar nya, kommer den totala skulden att öka. Orsaken till denna upplåning är avgörande för om det kan ses som något positivt eller negativt. En stor investering, för att kunna expandera, påverkar visserligen soliditeten negativt men kan ses som positivt på lång sikt.

Företag strävar inte efter att förbättra, eller försämra, soliditeten utan det är snarare ett nyckeltal som påvisar hur företaget har agerat kring eget kapital och skulder.

Läs också: Bankräntor

Vanliga frågor och svar – Soliditet

Vill man ha hög soliditet?

Generellt är hög soliditet bra för ett företag då det påvisar ekonomisk stabilitet. Det finns däremot tillfällen då hög soliditet kan visa på att företaget inte investerar tillräckligt i utveckling och tillväxt.

Kan ett företag ha över 100% soliditet?

Nej, om ett företag har soliditet på 100% innebär det att finansiering enbart sker med eget kapital. Det går därmed inte att ha högre än 100%.

Är 50% soliditet bra?

Det går inte att generellt säga att soliditet på 50% är bra eller dåligt. Det beror på att nyckeltalet påverkas av så många olika ekonomiska faktorer samt företagets soliditet tidigare år.

Påverkas soliditeten vid leasing?

Nej, leasingkostnaden påverkar resultatet men inte balansräkningen.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare