Vad är en borgenär, gäldenär och en borgensman?

Det finns en hel del olika begrepp att hålla koll på när man ska låna pengar, och det gör det helt enkelt för oss vanliga privatpersoner att förstå bankens krångliga avtal. Ord som används flitigt är borgenär, som inte ska förväxlas med borgensman, och gäldenär. I den här artikeln får du koll på de olika begreppen och hur de skiljer sig mot varandra.

att gå i borgen

Vad är en borgenär?

En borgenär är en person eller företag som lånat ut pengar till någon och är därmed den så kallade fordringsägaren. Vanligtvis är borgenären en bank, kreditinstitut eller långivare men en borgenär kan också vara en vanlig privatperson. Borgenären har rätt att få tillbaka sin skuld enligt överenskommelse, vanligtvis reglerat i ett avtal eller ett skuldebrev.

Vad är en gäldenär?

En gäldenär är motsatsen till borgenär, det vill säga den som står i skuld till borgenären. Normalt sett är gäldenären en privatperson som har tagit ett lån av banken, men ett företag eller institut kan också stå i skuld till en annan part och därmed vara en gäldenär. Gäldenären är ofta skyldig borgenären pengar (så kallad penninggäldenär) men gäldenären kan också vara skyldig borgenären en vara eller tjänst (naturagäldenär). Det skulle kunna röra sig om att ett företag betalat i förskott till ett annat företag för att utföra en viss tjänst, och då står företaget som mottagit betalningen i skuld tills dess att tjänsten är utförd eller varan levererad.

Vad är skillnaden mellan en borgenär och borgensman?

Så långt i artikeln har vi kommit fram till att gäldenären är den som är lånetagaren. I de fall lånetagarent t.ex. har dålig ekonomi eller för ung kan borgenären vilja kräva att gäldenären ska ta in en borgensman. En borgensman är någon som förbinder sig att betala tillbaka skulden om gäldenären av någon anledningen inte kan fullgöra sin förpliktelse att betala sin skuld. Om borgenären inte känner sig trygg med att gäldenären kommer kunna tillbaka pengarna kan borgenären kräva att gäldenären har en borgensman. På så vis minskar borgenären sin risk att inte få tillbaka skulden. Det finns två typer av borgensförbindelser; enkel borgen och proprieborgen. Enkel borgen innebär att borgensmannen endast blir skyldig att betala skulden om gäldenären inte kan betala skulden, och inte heller har tillgångar som går att utmäta genom försäljning. Proprieborgen är en starkare förbindelse vilket innebär att borgensmannen står i likvärdig skuld till borgenären som gäldenären. Det betyder att borgensmannen ansvarar för skulden såsom den vore hans egen och borgenären kan kräva vem som helst påskulden oavsett gäldenärens ekonomiska situation.

Hur påverkar det mig att vara borgensman?

Innan du bestämmer dig för att gå i borgen för någon bör du tänka igenom beslutet noggrannt. Att bli en borgensman kan innebära att du kan bli skyldig att betala hela skulden om något oväntat skulle inträffa eller om gäldenären skulle missköta sig. Att vara borgensman påverkar också dina egna möjligheter till att bli beviljad lån.

Begrepp att hålla koll på:

  • En borgenär är fordringsägaren, det vill säga den som lånat ut pengar
  • Gäldenären är den som står i skuld till borgenären
  • Borgensman är någon som förbinder sig att betala gäldenärens skuld om han är i obestånd att betala skulden