Ordlista:

Gå i borgen

Funderar du på att gå i borgen för en vän eller släkting? Det innebär i korthet att du blir juridiskt återbetalningsskyldig och att banken kan kräva att du ska betala tillbaka lånet istället för låntagaren. Lär dig mer om borgen, vad detta innebär för dig och låntagaren, risker samt övriga viktiga saker att tänka på.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad innebär det att gå i borgen?

När en person önskar teckna ett lån kommer banken att genomföra en kreditbedömning och utifrån den avgöra om lånet kan beviljas eller inte. Har personen för låg kreditvärdighet anser banken att risken är för stor och kommer inte att bevilja låneansökan. En lösning är att någon vän eller släkting går i borgen för lånet. Det innebär:

  • Minskad risk för banken
  • Ökad chans att få lån eller större lånebelopp
  • Borgensmannen kan bli tvungen att betala hela beloppet själv

Den person som väljer att gå i borgen kallas för borgensman. Att gå i borgen innebär att personen blir lika juridiskt ansvarig för lånet som låntagaren. Banken kan alltså välja att rikta hela betalningskravet mot borgensmannen, istället för låntagaren. 

Främst vid bolån

Lån med borgen är framförallt vanligt inom bolån. Det kan exempelvis vara föräldrar som väljer att gå i borgen för sitt barn så att första lägenheten kan köpas. Det är även främst bolånebanker som erbjuder lån med borgen till privatpersoner. 

På privatlån är det vanligare att bankerna erbjuder medlåntagare. Det är däremot vissa juridiska skillnader mellan att gå i borgen och att vara medlåntagare. 

Proprieborgen, Enkel borgen eller Generell borgen

Det är viktigt att förstå vilken slags borgen som avtalet gäller. Detta för att förstå vilket betalningsansvar som finns.

Proprieborgen

Proprieborgen betyder ”såsom för egen skuld” och är den vanligaste formen av borgen i Sverige. Det innebär att banken själv får välja mot vem som betalningskravet ska ställas. De måste alltså inte primärt kräva tillbaka skulden från låntagaren även om det praktiken oftast sker så. 

Den som väljer att gå i borgen i Sverige bör alltså vara beredd på att hela skulden kan behöva betalas. Detta om banken väljer att ställa betalningskravet mot borgensmannen istället för låntagaren. I detta fall har däremot borgensmannen regressrätt – se rubrik längre ner i artikeln. 

Enkel borgen

Enkel borgen innebär att banken först måste kräva skulden av låntagaren. Inte förrän banken har konstaterat att låntagaren inte har ekonomisk förmåga att betala kan kravet ställas mot den som gått i borgen. Det kan alltså krävas att låntagarens skuld gått till Kronofogden och personen försatts i personlig konkurs.

Generell borgen

Generell borgen innebär att det juridiska åtagandet inte gäller en specifik summa. Borgensmannen är istället juridiskt ansvarig för samtliga skulder, både nuvarande och som kan uppstå i framtiden, för personen som borgensmannen valt att gå i borgen för.

Denna form av borgen används inte vid konsumentkrediter. Detta utifrån att Finansinspektionen angett, i FFF 2014:11, att generell borgen inte bör tecknas vid dessa kreditformer. Det är istället framförallt inom kommersiella förhållanden som denna borgensform används. Det kan exempelvis vara företagsledare eller företagsägare som har generell borgen mot företaget de äger och leder.

Regressrätt – Möjlighet att kräva tillbaka

Regressrätt innebär att borgensmannen har juridisk rätt att kräva tillbaka betalat belopp av låntagaren. Skulle inte återbetalning ske kan borgensmannen gå till Kronofogden och få hjälp med att driva in skulden. Vid flera borgensmän kan dessa även ha regressrätt mot varandra.

Borgensmannen har rätt till information

Om en bank godkänner en borgensman bör borgensmannen informeras om låntagarens ekonomiska situation så som eventuella betalningsanmärkningar eller om lånebeloppet är tänkt att användas till skuldsanering. Banken bör även kontakta borgensmannen och ge information om exempelvis misskötta betalningar uppstår samt om det på annat sätt kan anses vara risk att låntagaren inte kommer hantera lånet enligt gällande avtal.

Risker med att gå i borgen

Inför att en person väljer att gå i borgen är det mycket viktigt att personen är insatt i vilka risker som finns och hur detta påverkar den egna privatekonomin.

Borgensmannens kreditvärdighet försämras

Ett lån med borgen påverkar både låntagarens och borgensmannens kreditvärdighet. Vid en kreditupplysning kommer det framgå beloppet som borgensmannen är juridiskt ansvarig för. Borgensbeloppet belastar alltså kreditvärdigheten lika mycket som om personen tagit ett eget lån. Därmed minskar möjligheten att få egna lån.

Hela skulden kan behöva betalas

Om banken väljer att rikta återbetalningskravet mot borgensmannen kan hela kvarvarande skuld behöva betalas. Det kan både sätta personen i en svår ekonomisk situation samt skapa svårigheter i relationen till låntagaren.

Vem kan gå i borgen?

Det enda juridiska krav som finns är att personen minst måste vara 18 år. Däremot kan bankerna ha egna krav som måste vara uppfyllda för att borgensåtagandet ska godkännas. Det kan exempelvis vara:

  • Ingen betalningsanmärkning 
  • Åtagandet ska vara skriftligt, ofta underskrift på skuldebrevet
  • Personen klarar sedvanlig kreditprövning
  • Borgensåtagandet innebär betryggande säkerhet

Finansinspektionen anger, i FS1411, att ”borgensåtagandet bör bara accepteras om åtagandet anses utgöra en betryggande säkerhet för krediten”. Den som väljer att gå i borgen ska därmed antingen ha så god inkomst att skulden förväntas kunna betalas alternativt tillgångar som kan säljas för att täcka denna skuld. Banken bör alltså inte godkänna en borgensman som enbart delvis kan förväntas återbetala skulden. 

Lån med flera borgensmän

Det är möjligt att ha flera borgensmän för ett lån. För privatpersoner är det däremot inte speciellt vanligt. Vid dessa tillfällen kan det vara solidariskt eller delat ansvar.

Solidariskt ansvar

Med solidariskt ansvar menas att samtliga borgensmän har juridiskt ansvar för hela lånesumman. Banken kan därmed ställa kravet mot valfri borgensman.

Delat ansvar

Med delat ansvar är lånebeloppet uppdelat och banken kan aldrig kräva mer än borgensmannens del av den totala skulden.

Hur avslutas borgen?

Att gå i borgen innebär att personenen är juridiskt ansvarig för lånet så länge som lånet finns kvar, alternativt att någon annan borgensman tar över ansvaret.

När lånet är helt återbetalt avslutas alltså åtagandet. Borgensmannen har även rätten att kontakta banken och be dem avsluta lånet i förtid. Detta förutsatt att det i låneavtalet framgår att detta är möjligt. I detta fall krävs en slutbetalning av lånet som fortfarande borgensmannen kan bli tvungen att betala.

Om du inte längre vill stå som borgensman

En person som inte längre önskar vara borgensman bör i första hand kontakta låntagaren och diskutera detta. Om låntagaren hittar någon annan som kan tänka sig gå i borgen för lånet, och banken godkänner detta, kan det juridiska ansvaret avslutas.

Ytterligare ett tillfälle då borgen avslutas är om lånet preskriberas och banken därmed inte längre har rätten att kräva in skulden.

Vanliga frågor och svar – Gå i borgen

Går det att gå i borgen för hyreslägenhet?

Ja, det går att gå i borgen för ett hyreskontrakt, så kallad hyresborgen. Det kan däremot innebära att någon beloppsbegränsning inte finns och att borgensmannen måste betala hyran fram till att avtalet avslutas. Borgensmannen kan säga upp sitt åtagande med 9 månaders uppsägningstid. Däremot gäller åtagandet alltid minst 24 månader.

Vem får göra ränteavdrag på betald ränta?

Det är låntagaren som står på lånet och därmed har rätt till ränteavdrag. Om borgensmannen behöver betala måste lånet skrivas över på den personen för att ränteavdrag ska vara möjligt att utnyttja.

Måste borgen gälla pengar?

Nej, att gå i borgen kan även innebära att personen åtar sig att utföra en specifik tjänst.

Vad händer om någon dör?

Dör låntagaren övergår skulden till dödsboet. Kan inte dödsboet betala kommer borgensmannen behöva göra detta. 

Dör borgensmannen övergår ansvaret till dess dödsbo. Bästa alternativet är att låntagaren söker en ny borgensman. I annat fall behöver dödsboet avsätta beloppet för borgensåtagandet inom dödsboet. 

Är borgensman och medlåntagare samma sak?

Nej, medlåntagare har exakt samma juridiska ansvar för lånet. Låntagarna har inte regressrätt mot varandra. Detta medan borgensmannen har regressrätt mot låntagaren. Det är alltså något mindre risk att vara borgensman än medlåntagare.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare