Ordlista:

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag är ett bidrag som kan sökas av familjer och personer under 29 år som har hög bostadskostnad i förhållande till inkomst. Bidraget kan även sökas av personer som genomgår militärutbildning. För de som får sjukersättning, aktivitetsbidrag eller pension finns i stället bostadstillägg. Här kan du läsa mer om bostadsbidrag – vem som kan få det, hur du ansöker och vilka regler som finns.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är bostadsbidrag?

Bostadsbidraget infördes för att underlätta för familjer och unga vuxna att kunna bo i tillräckligt stora bostäder trots låg inkomst. År 2022 fick 190 955 hushåll i Sverige bostadsbidrag. Av dessa var 81 % familjer. Det går att få bidrag både om du äger bostaden, hyr den eller om en familj bor inneboende.

Ofta blandas begreppet bostadsbidrag och bostadstillägg ihop. De fyller visserligen liknande funktion, men vänder sig till olika grupper i samhället. Skillnaden mellan dem beskrivs utförligare under kommande rubrik.

Vem kan få bostadsbidrag eller bostadstillägg?

Bostadsbidrag och bostadstillägg är bägge bidrag som ges till personer med hög boendekostnad i förhållande till inkomst. Här förklaras först kortfattat skillnaden mellan dessa två och sedan hur Försäkringskassan beräknar behovet av ekonomiskt stöd utifrån boendekostnad och inkomst.

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag ges till familjer samt personer under 29 år som har hög boendekostnad i förhållande till inkomst. Det är även möjligt att få bostadsbidrag under militär grundutbildning eller officersutbildning. Mer om vilka krav som behöver vara uppfyllda nämns längre ner i artikeln.

Bostadstillägg

Bostadstillägget ges till pensionärer samt personer med aktivitets- eller sjukersättning. Pensionärer ansöker om detta hos Pensionsmyndigheten, medan de med aktivitets- eller sjukersättning söker hos Försäkringskassan. Mer om vilka krav som behöver vara uppfyllda nämns längre ner i artikeln.

Läs också: 25 sätt att tjäna pengar snabbt

Så bedöms behov av ekonomiskt stöd

De grundläggande kraven för att kunna få bostadsbidrag är att personen är 18 år, folkbokförd och bor på den adress som anges i ansökan samt att boendekostnaden är hög i förhållande till inkomsten. Boendekostnaden beräknas olika beroende på boendeform:

 • Hyresrätt – Boendekostnaden är hyra och uppvärmning.
 • Ägande – Boendekostnaden är eventuell årsavgift, uppvärmning samt 70% av räntekostnaden.

Boendekostnaden jämförs med hushållets inkomster. För de som är gifta eller bor sambo beräknas den gemensamma inkomsten. Med inkomst räknas bland annat:

 • Lön
 • Aktieutdelningar
 • Tillgångar som överstiger ett värde av 100 000 kronor

Vid ansökan gör Försäkringskassan en helhetsbedömning av personens, eller familjens, ekonomiska situation. Om bidrag kan beviljas, och till vilket belopp, beror bland annat på:

 • Hur många som bor i hushållet
 • Om det är hyresrätt, bostadsrätt eller villa
 • Storlek på boendet
 • Eventuella andra bidrag

Läs också: Årsinkomst

Så kan du beräkna bostadsbidrag

Enklast är att beräkna bostadsbidrag via Försäkringskassans tjänst ”Räkna på bostadsbidrag”. Genom att svara på ett par frågor visas om du troligtvis har rätt till bidraget eller inte – samt ungefärligt belopp.

Men kom ihåg att tjänsten inte ska ses som något löfte från Försäkringskassan utan bara vägledande. Det är enbart efter att en ansökan har skickats in som Försäkringskassan kan ge ett bindande beslut.

Krav för att få bostadsbidrag eller bostadstillägg

Vilka regler som gäller för bostadsbidrag, eller bostadstillägg, skiljer sig mellan olika grupper i samhället.

Bostadsbidrag för barnfamiljer

För bostadsbidrag anpassat för familjer gäller bland annat följande:

 • Barnet är under 18 år eller går på gymnasiet.
 • Högst ersättning är på 3 400 kronor om familjen har ett barn, 4 200 kronor vid två barn och 5 200 kronor vid tre eller fler barn.
 • Ansökan kan ske oavsett boendeform. Det går därmed även att få bidrag om familjen bor inneboende.

Läs också: Barnbidrag

Tillfälligt tilläggsbidrag

Efter ett regeringsbeslut har alla barnfamiljer, som har rätt till bostadsbidrag, även rätt till ett tidsbegränsat tilläggsbidrag. Beslutet gäller fram till och med juni 2024.

Tillägget är på 40 % av det ordinarie belopp som familjen får via bostadsbidrag. En familj som egentligen skulle fått 1 000 kronor får därmed 1 400 kronor tack vare detta tillägg.

Bostadsbidrag för unga och studenter

Personer som är under 29 år kan i vissa fall ha rätt till bostadsbidrag. Det gäller för de flesta boendeformer och både vid arbete och studier. Däremot inte om personen bor inneboende.

 • Bruttoinkomsten för ensamstående får maximalt vara på 86 720 kronor per år. Om du bor tillsammans med en annan vuxen får ni tillsammans maximalt ha en bruttoinkomst på 103 720 kronor per år.
 • Boendekostnaden måste minst vara på 1 800 kronor per månad.
 • Hushållet kan som max få 1 300 kronor i månaden i bostadsbidrag.

Studenter som har barn ska i stället ansöka om bostadsbidrag för familjer, då andra villkor gäller.

Bostadsbidrag under militärutbildning

För dig som genomför en militär grundutbildning, alternativt en officersutbildning, finns flera ekonomiska bidrag att söka. Det är bidrag som underlättar för dig att kunna genomföra dessa utbildningar.

Ansökan om bostadsbidrag kan ske om du haft, och betalat för, en bostad under minst tre månader före utbildningens start. Dessutom behöver utbildningen vara på minst 60 dagar.

Bostadstillägg för pensionärer

För att kunna bli beviljad bostadstillägg som pensionär är kravet att du:

 • Tar ut full allmän pension.
 • Tar ut full premiepension.

Via Pensionsmyndighetens hemsida går det att göra en beräkning som visar om du troligtvis har rätt till tillägget eller inte.

Läs också: Prisbasbelopp

Bostadstillägg vid sjukersättning

Ytterligare en kategori som kan vara berättigad bostadstillägg är person som får aktivitets- eller sjukersättning. Det som gäller är följande:

 • Du får aktivitetsersättning eller sjukersättning av Försäkringskassan alternativt annan invaliditetsersättning från ett land inom EES alternativt Schweiz.
 • Du är under 66 år. Den månad som du fyller 66 år kan ansökan i stället ske om bostadstillägg som pensionär (se rubrik ovan).
 • Högsta beloppet är 6 550 kronor per månad.

Bostadsbidrag för ensamstående

Det finns inget specifikt bostadsbidrag utformat för ensamstående personer. Däremot kan ansökan om bidrag ske om personen omfattas av någon av de övriga kategorier som nämns i denna artikel. Som exempel kan en ensamstående med barn ansöka om ”Bostadsbidrag för familj”.

Bostadsbidrag över 29 år

Det går enbart att få bostadsbidrag, för personer över 29 år, om de har barn eller genomför militärutbildning. Om personen får aktivitets- eller sjukersättning kan ansökan ske om bostadstillägg. Med andra ord behöver kriterierna vara uppfyllda för någon av de kategorier som nämns ovan.

Läs också: Hur man gör en budget

Ansök om bostadsbidrag via Försäkringskassan

Ansökan sker enklast digitalt via Försäkringskassans hemsida. Börja med att läsa igenom vad som krävs för att vara berättigad eller använd tjänsten ”Räkna på bostadsbidrag”.

Försäkringskassan ger svar inom 30 dagar och är du berättigad bidrag kommer utbetalningar att ske den 27:e varje månad. Är den 27:e en helgdag sker utbetalning tidigaste vardag innan detta datum.

Sker ansökan av två personer tillsammans går det att ange vem som ska få pengarna utbetalt till sig. Detta kan även ändras i efterhand.

Beslut gäller i 12 månader

Beslut från Försäkringskassan kring bostadsbidrag gäller som längst i 12 månader. En ny ansökan måste därmed skickas in när denna period håller på att löpa ut.

Viktigt att anmäla ändringar

I ansökan om bostadsbidrag anges information om personens nuvarande ekonomiska situation. Det är utifrån denna information om Försäkringskassan sedan tar beslut om att bevilja ansökan eller inte.

Skulle den ekonomiska situationen förändras är det mycket viktigt att meddela detta till Försäkringskassan. Detta utifrån att bidraget då eventuellt kan behöva justeras. Den största risken med att inte anmäla förändrade ekonomiska förutsättningar är att du kan bli återbetalningsskyldig på hela eller delar av utbetalat belopp. Exempel på förändringar som behöver anmälas till Försäkringskassan är:

 • Förändrad inkomst för familjen.
 • Flytt, eller att personer flyttar in eller ut från bostaden.
 • Boendekostnaden ändras.

Beloppet för bostadsbidraget kontrolleras året efteråt

Året efter att bostadsbidrag har betalats ut kontrollerar Försäkringskassan med Skatteverket hur stor registrerad inkomst hushållet haft under föregående år. Om det skiljer sig mot den nivå som angetts i ansökan kan återbetalningskrav eller tilläggsbetalning uppstå.

Då uppstår återbetalningskrav

Återbetalningskrav uppstår om personen fått bostadsbidrag men, utifrån personens ekonomiska situation, inte varit berättigad till det belopp som betalats ut. I detta fall skickar Försäkringskassan ut ett återbetalningskrav på felaktigt utbetalt belopp.

Då kan du få tilläggsbetalning

Tilläggsbetalning uppstår om personen fått ett lägre belopp än vad som borde ha betalats utifrån personens ekonomiska situation. Då kommer alltså Försäkringskassan att betala ut en extrabetalning som kompensation för uteblivet belopp under föregående år.

Summan för återbetalning eller tilläggsbetalning måste vara på minst 1200 kronor för att Försäkringskassan ska agera. I annat fall kommer varken återbetalning eller tilläggsbetalning att ske.

Kommer bostadsbidraget att höjas?

Det finns ingen information om att bostadsbidraget kommer att höjas under 2024. Däremot har man beslutat att det tillfälliga tilläggsbidraget ska förlängas fram till sista juni 2024.

Vanliga frågor och svar – Bostadsbidrag

Vad krävs för att få bostadsbidrag?

Familjer, samt personer under 29 år, kan ansökan om bostadsbidrag vid hög boendekostnad i förhållande till inkomst. Det enklaste sättet att se vad som krävs är att använda Försäkringskassans tjänst ”Räkna på bostadsbidrag”.

Hur mycket får man i bostadsbidrag som ensamstående med barn?

Högsta ersättningen för barnfamiljer är 5 200 kronor per månad, vilket gäller vid tre eller fler barn.

Hur mycket kan man få i bostadstillägg?

År 2023 var det högsta beloppet som gick att få i bostadstillägg 6 550 kronor per månad.

Är bostadsbidrag ett lån?

Nej, bostadsbidrag är inte ett lån. Däremot kan du bli återbetalningsskyldig om du fått bidrag utan att varit berättigad till det.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare