Ordlista:

Barnbidrag

Barnbidrag är ett bidrag som betalas till vårdnadshavare i Sverige som har barn under 16 år. Om familjen består av två eller fler barn betalas även flerbarnstillägg. Barnbidraget är på 1 250 kronor per barn medan flerbarnstillägget ökar successivt beroende på antal barn. Läs mer om barnbidrag, flerbarnstillägg, ersättningsnivåer och vid vilka tillfällen som ansökan måste ske.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Krav för att få barnbidrag

Barnbidrag är ett statligt bidrag som automatiskt betalas ut till vårdnadshavare som är folkbokförda och har barn i Sverige. För att kunna få barnbidrag krävs även att både vårdnadshavare och barn omfattas av svenskt försäkringssystem och därmed har rätt till bidrag från Försäkringskassan.

Bidraget betalas ut månadsvis till vårdnadshavare som har barn som är yngre än 16 år. Därefter övergår de flesta till att få studiebidrag.

Förlängt barnbidrag

För barn som är 16 år eller äldre, och går på grundskola eller anpassad skola, utbetalas ett förlängt barnbidrag. Det är skolornas ansvar att anmäla detta till Försäkringskassan och skulle utbetalning utebli behöver därför skolan kontaktas.

Läs också: Vad är prisbasbelopp?

Barnbidrag 2024

År 2024 är barnbidraget på 1 250 kronor per barn. Familjer med två eller fler barn får dessutom flerbarnstillägg. Detta med 150 kronor vid två barn och sedan successivt ökande vid fler barn. Detta visas i tabellen nedan.

Flerbarnstillägg

För att vårdnadshavaren ska få flerbarnstillägg krävs att barnet uppfyller kriterierna för antingen barnbidrag eller studiebidrag.

Barnbidrag nivåer 2024

Antal barn Barnbidrag Flerbarnstillägg Total summa
1 Barn 1 250 kr 0 kr 1 250 kr
2 Barn 2 500 kr 150 kr 2 650 kr
3 Barn 3 750 kr 730 kr 4 480 kr
4 Barn 5 000 kr 1 740 kr 6 740 kr
5 Barn 6 250 kr 2 990 kr 9 240 kr
6 Barn 7 500 kr 4 240 kr 11 740 kr

Som visas i tabellen ökar flerbarnstillägget successivt beroende på antal barn. Skillnaden mellan ett och två barn är enbart 150 kronor medan skillnaden mellan fem och sex barn är 1250 kronor. 

Ansökan om barnbidrag

Förutsatt att föräldrarna är folkbokförda i Sverige kommer barnbidraget att automatiskt betalas ut. De som bor i Sverige, men inte är folkbokförda här, behöver däremot skicka in en ansökan till Försäkringskassan.

Ansökan kan även behöva skickas in vid adoption. I detta fall har föräldrarna rätt till barnbidrag från den månad som de får barnet i sin vård. Det innebär att de delvis kan få ersättning under tiden de befinner sig i landet där adoptionen genomförs.

Utbetalning av barnbidrag

Beroende på födelsedatum betalas barnbidraget ut till antingen bägge eller enbart ena vårdnadshavaren.

Efter 1 mars 2014

Med födelsedatum efter den 1 mars 2014 kommer barnbidraget, samt eventuellt flerbarnstillägg, att betalas ut med halva beloppet till bägge vårdnadshavarna. Finns det enbart en vårdnadshavare betalas hela beloppet till den personen.

Det går att ansöka om förändring av fördelningen via Mina Sidor hos Forsäkringskassan. Förutsatt att bägge vårdnadshavarna är överens sker ändringen till nästa utbetalning. Är däremot parterna oense måste Försäkringskassan först göra en utredning som påvisar var barnet bor.

Före 1 mars 2014

Med födelsedatum före den 1 mars 2014 kommer barnbidraget att betalas ut till den vårdnadshavare som anmälts till Försäkringskassan. Även detta kan ändras via Mina Sidor på Försäkringskassans hemsida.

Läs också: Existensminimum

Datum för utbetalning av barnbidrag

Barnbidraget betalas i regel ut den 20:e varje månad. Är däremot detta datum på en lördag, söndag eller röd dag kommer utbetalning ske på vardagen innan. Är 20:e exempelvis en söndag kommer utbetalning ske på fredagen den 18:e.

Utbetalning av flerbarnstillägg

Flerbarnstillägget betalas ut på samma datum som barnbidraget. Om barnet däremot har studiebidrag kommer barnets flerbarnstillägg att följa utbetalningen av studiebidraget.

Eftersom studiebidrag inte betalas ut för juli, augusti eller september kommer inte heller flerbarnstillägget, för detta barn, betalas ut dessa månader.

Läs också: Bostadsbidrag

Höjt barnbidrag 2024?

Någon höjning av barnbidraget kommer inte att ske under 2024. Till skillnad mot många andra bidrag är nivån inte styrd av inflationsnivån i Sverige utan höjningar sker enbart efter politiska beslut.

Förra gången som höjningen genomfördes var 2018. Detta från 1050 kronor till 1250 kronor. Före dess genomfördes höjning 2006, från 950 kronor till 1 050 kronor.

Retroaktivt barnbidrag

I vissa undantagsfall går det att få barnbidraget retroaktivt. I Socialförsäkringsbalk (2010:110) anges exempelvis att familjer som bosätter sig i Sverige, men inte är folkbokförda här, kan få utbetalning av barnbidrag retroaktivt i tre månader. Detta beräknat från det datum då anmälan skett till Försäkringskassan om att familjen bosatt sig i Sverige. Det kan exempelvis gälla familjer som flyttat till Sverige, från annat EU-land, och därmed befinner sig i Sverige legalt och har juridisk rätt att bosätta sig här.

Läs också: Nettolön

Kom ihåg att anmäla ändringar

Det är viktigt att kontakta Försäkringskassan om förhållanden ändras som kan påverka rätten till barnbidrag. Däremot behöver inte anmälan ske vid tillökning, om familjen är folkbokförd i Sverige, då Försäkringskassan får denna information automatiskt.

Om inte Försäkringskassan kontaktas är risken att ersättning betalas ut, trots att familjen inte har rätt till bidrag, vilket kan skapa en återbetalningsskyldighet. Exempel på tillfällen då rätten till barnbidrag kan ändras är:

  • Utlandsvistelse mer än 6 månader
  • Avslutande av studier i förtid
  • Sambopar flyttar isär
  • Förälder arbetar i annat EU/EES-land alternativt Schweiz

Vanliga frågor och svar – Barnbidrag

Hur länge får man barnbidrag?

Barnbidrag betalas för barn upp till 16 år. Förutsatt att barnet fortfarande studerar kan därefter studiebidrag betalas ut.

Kan arbete utomlands påverka barnbidraget?

Ja, om en vårdnadshavare bor, eller arbetar, i ett land inom EU, EES eller Schweiz kan nivån på barnbidraget påverkas. Detsamma gäller om vårdnadshavaren får pension från något av dessa länder.

Kan man förlora barnbidraget?

Barnbidraget kan enbart dras in om familjen inte uppfyller kraven för att få denna ersättning. Vid separation, där ena personen får ensam vårdnad, kommer den andra personen inte längre få ersättning utbetald till sig.

Hur mycket var barnbidraget 1948?

1948 var året som det allmänna barnbidraget, oavsett inkomst, infördes i Sverige. Då var barnbidraget på 260 kronor per barn och år. I dag motsvarar det ungefär 6 078 kronor – jämfört med barnbidraget i dag som är på 1 250 kronor.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare