Ordlista:

Amorteringsfrihet

Med ett lån som har amorteringsfrihet behöver inte någon amortering ske och istället betalas enbart räntekostnaden. Det innebär därmed en betydligt lägre månadskostnad för lånet. Amortering är återbetalning av lånesumman vilket vanligtvis sker månatligen. Den totala summa som betalas på ett lån varje månad består därmed av amortering och ränta. Här beskrivs vad amorteringsfrihet är och vad som krävs för att kunna få detta på bolån och privatlån.

Vad är amorteringsfrihet?

Amorteringsfrihet innebär att någon löpande amortering inte krävs på ett lån. Istället betalas enbart ränta och det är upp till låntagaren att själv avgöra när, och i hur stor omfattning, som amortering önskas ske.

Amorteringsfrihet förknippas främst med bolån men det förekommer även delvis på privatlån. Med privatlån handlar det däremot om ett tidsbegränsat amorteringsuppehåll som långivaren godkänner. Mer om amorteringsfrihet på privatlån och bolån längre ned i texten.

Fördelar och nackdelar med amorteringsfrihet på lån

Att inte behöva amortera på ett lån innebär lägre månadsbetalning och därmed större ekonomisk valfrihet. Men det finns även vissa nackdelar med detta val.

Fördel – vid svag privatekonomi

För personer i en ekonomiskt pressad situation kan amorteringsfrihet vara helt avgörande för att få ihop ekonomin. Detta exempelvis vid oväntad arbetslöshet eller en längre tids sjukskrivning.

I dessa fall handlar det oftast om en tidsbegränsad amorteringsfrihet och att personen förväntas se över sin ekonomi under denna tid för att kunna anpassa den till de nya förutsättningarna.

Fördel – vid god privatekonomi

För personer med god ekonomi kan amorteringsfritt vara ett alternativ för att kunna öka sitt månadssparande i aktier och fonder. Detta för att sprida riskerna mellan investering i bostaden och i värdepapper.

Nackdelar

Den tydligaste nackdelen med amorteringsfritt är att skulden inte minskar över tid. Räntekostnaden kommer därmed betalas varje månad vilken på lång sikt kan skapa en stor kapitalkostnad.

En risk med att utnyttja tillfällig amorteringsfrihet är även att levnadsstandarden kan höjas och att det sedan blir svårt att hantera lånet när återbetalning måste återupptas.  Planera din ekonomi noga och se till att du har ekonomin till att betala tillbaka ditt lån.

Bolån – Detta gäller för amorteringsfrihet

Om du idag har ett bolån, och önskar att detta ska vara amorteringsfritt, behöver en ansökan skickas in till banken. Är du på väg att teckna lån bör frågan lyftas med personal på banken.

För att banken ska kunna bevilja ansökan om amorteringsfrihet krävs att vissa krav behöver vara uppfyllda, krav som beskrivs nedan.

Det är  Finansinspektionen som ställer krav och som anger när banker har rätt att bevilja amorteringsfrihet. Det är sedan upp till banken att sätta sina egna krav samt bevilja sina kunder amorteringsfrihet.

Om du uppfyller minst ett av kraven nedan kan det alltså vara värt att jämföra flera banker för att se i vilken omfattning som amorteringsfrihet kan erbjudas.

Bolån tecknade före 1 juni 2016

Den 1 juni 2016 infördes första amorteringskravet. Det innebär att bolån som tecknats efter detta datum omfattas av amorteringskravet. Ett krav som innebär att bolån med belåningsgrad på 50 – 85 % har amorteringskrav.

Bolån tecknade före detta datum har alltså inte detta krav vilket innebär att det enbart är upp till bankerna att avgöra om de vill erbjuda amorteringsfrihet eller inte.

Belåningsgrad under 50 %

Då amorteringskravet enbart gäller för bolån med en belåningsgrad på minst 50 % kan låntagare som har lägre belåningsgrad bli beviljad amorteringsfrihet av banken. Ju lägre belåningsgrad lånet har desto större chans är det att amorteringsfrihet kan beviljas.

Omvärdering kan ge lägre belåningsgrad 

Belåningsgraden beräknas utifrån lånebeloppet i förhållande till bostadens värde vid köptillfället. Men värdet kan självklart ändras över tid. Genom att göra en omvärdering, med hjälp av en mäklare, kan bostaden värderas högre och därmed belåningsgraden bli lägre. Om belåningsgraden blir lägre än 50 % kan banken eventuellt erbjuda amorteringsfrihet.

Kom ihåg att en omvärdering, som påverkar bolånet, bara får genomföras med ett intervall på fem år.

Köp av nyproducerad bostad

Första ägaren av en nyproducerad bostad har möjlighet att få amorteringsfrihet på sitt bolån. Under hur lång tid detta gäller beror både på belåningsgrad och bostadsform.

Är det ett hus gäller det i upp till 2 år vid belåningsgrad på 70 – 85 % samt upp till 5 år vid lägre belåningsgrad. Är det en lägenhet gäller det upp 5 år vid belåningsgrad på under 70 %.

Byggnadskredit vid egen produktion

När ett eget hus byggs är det vanligt att en byggnadskredit tecknas som därmed löpande kan finansiera byggnationen. En byggnadskredit har inget amorteringskrav under den tid som huset byggs upp.

När sedan huset är färdigt omvandlas krediten till ett bolån. Detta lån har då samma regler som vid köp av nyproducerad bostad (se ovan).

Speciella tillfällen – exempelvis Corona

Finansinspektionen kan ta beslut om tillfällig amorteringsfrihet vid mycket speciella tillfällen i samhället. Ett exempel är att de beslutade om detta under coronapandemin. Ett beslut som gällde fram till 1 september 2021.

Individuella situationer

Banken kan bevilja tillfällig amorteringsfrihet vid personliga situationer som innebär kraftigt minskad inkomst. Det kan exempelvis vara arbetslöshet, längre tids sjukskrivning, dödsfall inom familjen eller vid skilsmässa. I dessa fall finns inte några riktlinjer från Finansinspektionen utan det upp till banken att avgöra utifrån låntagarens totala ekonomiska situation.

Detta gäller för amorteringsfrihet på privatlån

Amorteringsfrihet, inom privatlån, innebär att enbart ränta betalas på lånet under en förutbestämd tidsperiod. Det förekommer exempelvis privatlån som är amorteringsfria första året. Med detta upplägg blir månadskostnaden betydligt lägre i början av låneperioden, vilket kan vara en förutsättning för att hantera lånesituationen.

Amorteringsfrihet vid värdepappersbelåning

Värdepapper, som exempelvis aktier, fonder och obligationer, kan användas som säkerhet för ett lån. Detta på ett liknande sätt som att en bostad är säkerheten inom ett bolån.  Lånet kallas för värdepappersbelåning och innebär att lånesumman får vara upp till en viss procent av värdet på dessa värdepapper. Med andra ord får inte belåningsgraden vara för hög.

Värdepappersbelåning sker alltid med amorteringsfrihet vilket innebär att enbart ränta och eventuella avgifter betalas varje månad. Skulle däremot värdet på belånade värdepapper minska, och därmed belåningsgraden öka, kan aktiemäklaren tvångsinlösa dessa.

Vanliga frågor och svar

Vad är fördelen med amorteringsfrihet?

Vid exempelvis skilsmässa eller dödsfall inom familjen kan ekonomin bli hårt ansträngd. Att då få en tidsbegränsad paus i amorteringen kan underlätta den ekonomiska situationen. 

Låntagare med mycket låg belåningsgrad kan även välja amorteringsfritt för att därigenom använda pengarna till annat. Exempelvis väljer vissa att lägga beloppet på ett långsiktigt sparande i aktiefonder. 

Hur länge kan jag ha amorteringsfrihet?

Om inte banken har angett att det är tidsbegränsat går det att ha amorteringsfritt hur länge som helst. 

Hur fungerade amorteringsfrihet under corona?

Under pandemin angav Finansinspektionen att bankerna fick ge tillfällig amorteringsfrihet till de bolånekunder som önskade detta. Det innebar att enbart ränta behövde betalas på bolånet fram till sista augusti 2021. Därefter återgick bolånen till att följa tidigare regler.

Vad säger våra kunder?