Ordlista:

Banksekretess

All bankverksamhet omfattas av banksekretess. Det innebär exempelvis att uppgifter om dina konton, ditt sparande och personlig information inte får lämnas ut till tredje part, frånsett vissa undantag. Läsa mer om hur banksekretess fungerar här.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Banksekretess innebär att alla som arbetar på bank har tystnadsplikt – och att uppgifter om tillgångar och transaktioner är sekretessbelagda.

Det finns dock vissa undantag, då banksekretess kan kringgås:

  • Banksekretess skyddar individens integritet.
  • Undantag för exempelvis vårdnadshavare, Gode män och förvaltare.
  • Banken har skyldigheter att ge ut information till exempelvis Skatteverket, Polisen och Kronofogdemyndigheten.

Vill du jämföra lån från upp till 40 banker och långivare? Fyll i vårt formulär för en kostnadsfri jämförelse – eller läs vidare om banksekretess nedan.

Artikeln innehåller:

Vad är banksekretess?

Enligt lag ”Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse” har banker och finansiella institut tystnadsplikt för sina kunder. I början av 10 § står det:

”Enskildas förhållanden till kreditinstitut får inte obehörigen röjas”

Oavsett om informationen, som kunden lämnat, är skriftlig eller muntlig omfattas den av banksekretessen och får därmed inte lämnas ut till tredjepart. Banken får inte ens ange om en person är kund hos dem eller lämna ut personlig information så som familjeförhållanden, sjukdomar eller annat som kunden angett vid kontakt med bankpersonalen.

Vad händer om banksekretessen bryts?

I det fall som personal på banken skulle bryta banksekretessen kan detta klassas som ett brott. Banken kan därmed bli skadeståndsskyldig. Hur stort skadestånd som kan betalas ut beror på vilken information det handlar om, i vilken omfattningen sekretessen har brutits och till vem som den lämnats ut. För att skadestånd ska kunna krävs måste däremot kunden kunna bevisa att ekonomisk skada har uppstått.

Läs mer: Vad är clearingnummer?

Banksekretessen kan kringgås – för anhöriga eller förmyndare

Det är möjligt att kringgå banksekretessen. Detta sker antingen lagstadgat, exempelvis via föräldrabalken, eller genom att personen skrivit en fullmakt. Generellt gäller att banken enbart får lämna ut information som är relevant för ärendet. Det är alltså lagar som anger vid vilka tillfällen som banken får ge ut information och därefter tolkar banken varje enskild situation för att avgöra vad som är relevant att lämna ut. Några tillfällen är:

Fullmakt – Medgivande

Med en fullmakt ges en person juridisk rätt att ta del av bankinformation utifrån vad som anges på fullmakten. Ett exempel är när sjuka personer ger sina anhöriga en fullmakt för att kunna hjälpa till med olika finansiella tjänster.

Förmyndare

Förmyndare och vårdnadshavare har fullständiga rättigheter att ta del av bankinformation för den omyndige som personen är ansvarig för.

God man & förvaltare

En God man, eller förvaltare, har juridiskt ansvar att förvalta en annan persons pengar. Därmed ska banken ge ut den information som krävs för att uppdraget ska kunna utföras korrekt.

Dödsbo

Både dödsboet och dödsbodelägarna kan ha rätt till relevant information. Detta för att underlätta hantering av dödsboet.

Konkursbo

Ett konkursbo förvaltas av en konkursförvaltare som därmed även har rätt att få tillgång till konkursboets information hos banken.

Borgensman

En borgensman har rätt att få tillgång till information om det lån som personen är borgensman för. Detta utifrån att det innebär borgensmannen har ett juridiskt åtagande för detta lån.

Undantag för banksekretessen hos myndigheter

Det finns även tillfällen då myndigheter har rätt att få information om bankernas kunder. Nedan följer några exempel på myndigheter som kan kringgå banksekretess.

Finansinspektionen

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet och granskar bland annat bankers verksamhet. Skulle deras granskning behöva innefatta information om enskilda bankkonton måste detta lämnas ut.

Skattemyndigheten

Skattemyndigheten får automatiskt viss information från bankerna. Information som ligger till grund för beräknad skatt. Exempel är betald eller intjänad ränta samt betald schablonskatt utifrån innehav inom ISK och kapitalförsäkring.

Polis- och åklagarmyndigheter

Polis- och åklagarmyndigheter kan begära ut information i det fall som förundersökning sker mot person.

Domstolar

Domstolar kan kräva att bankpersonal avlägger vittnesmål för att på detta sätt presentera bevis, eller motbevis, för en persons skuld.

Kronofogden

Kronofogden har, enligt utsökningsbalken, rätten att se en persons banktillgångar eftersom det kan ligga till grund för om utmätning är möjlig eller inte.

Vanliga frågor och svar – Banksekretess

Gäller banksekretessen även utanför tjänsten?

Ja, om bankpersonal får information om någon av bankens kunder innefattas detta alltid av banksekretessen. Detta oavsett om personalen fått denna information på sin fritid. Sekretessen gäller även om personen slutar arbeta på banken.

Har ett gift par rätten till varandras information hos banken?

Nej, även om de juridiskt äger allt gemensamt är de enskilda kunder hos banken. Enligt lag 1987:230 Äktenskapsbalk 1 kap 3 § anges att ”varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder”. Skulle däremot en make avlida kommer den andre att automatiskt att ärva tillgodohavandet på banken.

Var kan mall för fullmakt laddas hem?

En rekommendation är att använda bankens egen blankett för fullmakt istället för att skriva en egen. Det säkraste är däremot om fullmakten kan lämnas digitalt direkt via bankens hemsida.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare