Fråga Advisa:

Vad gör en revisor?

Flera av mina närstående har nämnt revisor som ett bra yrkesval. Jag har hört talas om revisorer tidigare men inte riktigt förstått vad de gör. Vad är en revisor och vad gör en revisor?

Povel på Advisa svarar:

En revisor kontrollerar en verksamhets ekonomiska förvaltning. Det innebär bland annat genomgång av dess redovisning och ekonomiska rapporter. Dessutom ska revisorn granska styrelsens arbete och följa upp att verksamheten exempelvis följer lagar, stadgar och styrelsebeslut.

Fortsätt att läsa så berättar vi mer om vad en revisor gör inom ett aktiebolag, en bostadsrättsförening samt i en ideell förening.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Revisor för aktiebolag

Alla aktiebolag kan ha en revisor som granskar företagets ekonomiska redovisning. Däremot finns det lagkrav på detta enbart om aktiebolaget uppfyller två av tre av följande kriterier.

 • I genomsnitt minst 3 anställda under året.
 • Över 1,5 miljoner i balansomslutning.
 • Över 3 miljoner i nettoomsättning.

Kravet gäller även enbart från företagets tredje räkenskapsår. Undantag från dessa regler gäller för exempelvis advokataktiebolag samt aktiebolag som ägs av kommuner. Dessa måste alltid ha revisor.

Vem kan anlitas som revisor?

För att säkerställa hög kompetens måste en revisor vara registrerad hos Revisorsinspektionen för att få utföra uppdrag. Hos Revisorsinspektionen anges om personen är godkänd eller auktoriserad revisor. Skillnaden är utbildningsnivå och kompetenskrav. Även revisorsbolag måste vara registrerade.

Läs också: Företagslån

Vad gör revisorn?

En revisor som granskar ett aktiebolag ska kontrollera de ekonomiska räkenskaperna. Detta sker primärt via sammanställningar såsom balansräkning, resultatrapport och årsredovisning.

Kontroll kan även ske på transaktioner på större belopp och via ”stickprov” på slumpmässiga transaktioner. Revisorn kan exempelvis påtala att summor har bokförts på fel konton, att kostnader inte kan knytas till företagets verksamhet eller att balansräkningen inte stämmer.

Efter utförd revision ska en revisionsberättelse upprättas som presenteras på bolagsstämman.

Misstänker, eller upptäcker, revisorn viss brottslig verksamhet finns en laglig skyldighet att anmäla detta till polisen.

Revisor för bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och omfattas därmed av lagar och regler utifrån detta. Bolagsverket anger att ”en bostadsrättsförening måste ha minst en revisor”. Personen, eller personerna, väljs vanligtvis på föreningens årsstämma.

Vem kan väljas?

För att bli vald som revisor inom en bostadsrättsförening krävs att personen:

 • Har kunskap som gör att granskning av de ekonomiska förhållandena kan ske.
 • Är minst 18 år.
 • Inte har näringsförbud eller är försatt i konkurs.
 • Inte har förvaltare.
 • Inte är i jävsituation, exempelvis gift med en styrelseledamot.

Är det en större förening kan det krävas en auktoriserad revisor. Detta utifrån samma villkor som gäller för en ideell förening, vilket beskrivs senare i texten.

Läs också: Medellön och medianlön i Sverige 

Om revisor saknas i en bostadsrättsförening

Skulle en bostadsrättsförening sakna revisor är styrelsen ansvarig att ansöka om att Bolagsverket utser en revisor. Detta kommer däremot resultera i en kostnad för föreningen.

Vad gör revisorn?

Revisorn inom en bostadsrättsförening har två funktioner. Den ekonomiska redovisningen ska granskas så att eventuella felaktigheter kan upptäckas. Exempelvis ska varje transaktion på bankkontot ha ett underlag så som ett kvitto eller en faktura.

Dessutom ska revisorn kontrollera att styrelsen följt stadgar, styrelsebeslut och ekonomiska rutiner. För att kunna göra detta behöver revisorn få tillgång till både ekonomiska rapporter, kontoutdrag och styrelseprotokoll.

Slutligen upprättas en revisionsberättelse där revisorn föreslår att föreningen ger, eller inte ger, styrelsen ansvarsfrihet för föregående år. Revisionsberättelsen presenteras på årsstämman.

Läs också: Vad kostar en anställd

Revisor för ideell förening

Det är stadgarna i en ideell förening som avgör om revisor krävs, eller inte, samt i så fall hur många revisorer som föreningen måste ha. Det finns nämligen ingen lag som reglerar detta.

De flesta ideella föreningar har krav i stadgarna på att revisorer ska finnas. Detta som en säkerhetsåtgärd och kontroll på hanteringen av föreningens ekonomi. Är det mycket stora föreningar kan det däremot uppkomma krav på en auktoriserad revisor. Detta uppstår om minst två av följande tre kriterier är uppfyllda under de två senaste räkenskapsåren. Detta gäller även för bostadsrättsföreningar.

 • I genomsnitt minst 50 anställda under året
 • Tillgångar i balansräkningen på minst 40 miljoner kronor. Gäller även skulder inklusive eget kapital.
 • En omsättning på mer än 80 miljoner kronor.

Vem kan väljas som revisor i en ideell förening?

Eftersom det inte finns några lagkrav på att en ideell förening måste ha revisor finns inte heller regler kring vem som kan väljas. Det är självklart en fördel om personen har grundläggande kunskap i ekonomi och bokföring men vilken kunskapsnivå som krävs beror på omfattningen av föreningens ekonomi.

För att en trovärdig revision ska kunna genomföras bör även revisorn inte sitta i en jävsituation genom att exempelvis vara gift med en styrelseledamot.

Läs också: Vad kostar det att ladda en elbil?

Vad gör revisorn i en ideell förening?

Revisorns uppdrag, inom en ideell förening, har stora likheter med revisorns uppdrag för en bostadsrättsförening. Bland annat kontrolleras att styrelsen följt stadgar och beslut, att bokföringen är korrekt upprättad samt att ekonomiska rapporter stämmer. Det vanligaste är även att en revisionsberättelse upprättas.

Vanliga frågor och svar – Revisor

När måste man ha en revisor?

Enligt lag måste en bostadsrättsförening ha minst en revisor. För aktiebolag och ideella föreningar finns krav på auktoriserad revisor i det fall som bolaget, eller föreningen, uppfyller minst två av de tre så kallade revisorskraven.

Vad ska en revisor granska?

En revisor ska granska att ekonomisk redovisning är korrekt samt att företaget eller föreningen följt det regelverk som styr dess verksamhet.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare