Villkor

1. Information om Advisa

Advisa AB med organisationsnummer 556855-5428 (”Advisa”) är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva konsumentkreditförmedling och försäkringsförmedling (”Tjänsterna”).

För vidare information om Advisa kan du kontakta Bolagsverket, telefon 0771-670 670, e-post bolagsverket@bolagsverket.se, 851 51 Sundsvall.

Genom att starta en ansökan genom Advisa får du möjlighet att jämföra erbjudanden och villkor som erbjuds till dig från de långivare vi samarbetar med. Du binder dig aldrig till att acceptera något av dom låneförslagen du blir erbjuden av våra samarbetspartners när du startar en ansökan och du kan alltid avsluta jämförelsen när du vill, men då lånejämförelsen startar vid en inskickad ansökan erbjuds ingen ångerrätt för jämförelsen.

Ångerrätt vid försäkringsförmedling eller vid ingången av ett låneavtal är du berättigad enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

2. Kreditupplysning och informationsinhämtning

När du ansöker om att jämföra lån hos Advisa görs en kreditupplysning om dig och din eventuella medsökande hos UC AB. Det innebär att UC registrerar en så kallad omfrågning på dig. Därefter kan de långivare som samarbetar med Advisa, vars grundfilter (”Filtrering”) som du och din eventuella medsökande passerar baserat på information som inhämtas om dig och den information du uppger, under begränsad tid beställa en kreditupplysning på dig utan att det registreras ytterligare kreditupplysningar i syfte om att erbjuda dig ett låneförslag.

Genom att lämna uppgifter om dig eller en medsökande till Advisa godkänner du Advisas villkor och försäkrar samtidigt att lämnade uppgifter är korrekta och att du har erforderligt godkännande för de uppgifter du lämnar om en medsökande. Om du upplever att informationen vi har inhämtat, som du har angivit eller att Filtrering har skett på felaktiga grunder kan du höra av dig till kundtjanst@advisa.se.

3. Personuppgiftsbehandling

Advisa är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

All behandling av personuppgifter som utförs av Advisa är inom ramen för Tjänsterna som erbjuds på https://advisa.se och kan tillhandahållas genom landningssidor eller mobila applikationer av Advisa. De personuppgifter du lämnar i samband med din ansökan kommer att behandlas av Advisa för att erbjuda låneförslag och försäkring till dig.

Advisas ställningstagande är att din integritet är viktig för oss och behandlingen av dina personuppgifter ska ske säkert. I vår Integritetspolicy förklarar vi hur Advisa samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att du ska förstå hur vi använder dina personuppgifter rekommenderar vi att du läser vår Integritetspolicy noggrant innan du använder Tjänsterna.

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en person som är livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, IP-nummer eller användarbeteende i kombination med övriga uppgifter för att kunna koppla det till dig. Behandling av personuppgifter innebär all hantering av personuppgifter så som insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med den informationen som lämnas om behandlingen och att personuppgiftsbehandlingen utförs enligt gällande dataskyddsregler.

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter i syfte att kommunicera din ekonomiska situation till de parter som vi samarbetar med, skapa oss en bild av det bästa erbjudandet för dig samt för att kunna kontakta och administrera kundförhållandet med dig.

Advisa spelar in all telefonkontakt med dig i syfte att säkerställa att processen sker på rätt sätt och för att dokumentera eventuella överenskommelser, samtycken eller avtal. Inspelningarna sparas tills att de inte är nödvändiga för att kunna utreda fel eller eventuella bedrägerier, tills kundförhållandet upphört eller då vi inte längre har en skyldighet enligt lag att behålla uppgifterna.

För att kunna genomföra Tjänsterna samlar Advisa även in information om dig automatiskt och från tredje part. Detta är bland annat:

 • Information om dig från en kreditupplysning
 • Information om nuvarande sanktionering eller övrig klassning av högrisk (PEP/RCA)

Annan information om din användning av Tjänsterna och teknisk data inhämtas även, vilket kan inkludera det URL som är din unika åtkomst till Kundportalen, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, vilken typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

Advisa lämnar ut dina uppgifter till de kreditupplysningsinstitut, långivare, försäkringsbolag och leverantörer av tjänster som används för att uppfylla de lagkrav som ställs på Advisa eller för att fullfölja förpliktelserna enligt Tjänsterna som avtalats.

Advisa behandlar informationen ovan för följande ändamål:

 • Tillhandahålla Tjänsten
 • Uppnå och säkerställa kundkännedom
 • Säkerställa och underhålla den tekniska funktionaliteten hos Tjänsterna
 • Förbättra och utveckla Tjänsterna och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsterna
 • Personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsterna
 • Meddela dig via post, telefon eller annan elektronisk kommunikation (exempelvis sms eller e-post) kopplade till Tjänsterna
 • Kunna rikta marknadsföring mot dig av våra produkter och tjänster under ett års tid från avtalsrelation (detta kan du när som helst frånsäga dig enligt punkt 4)
 • Informera dig om uppdateringar vi gör av Tjänsterna och användarvillkoren
 • Förhindra att användning av Tjänsterna missbrukas eller är i strid med användarvillkoren
 • Uppfylla lagkrav

För ytterligare information om hur Personuppgifter behandlas i samband med försäkringsförmedling hänvisar vi till vår för- och efterköpsinformation vid tecknande av försäkring.

4. Ansvar i samband med våra tjänster

Innan du ansöker om lån är det viktigt att du ser över din ekonomi genom att t.ex. göra en budget. Använd gärna Konsumentverkets verktyg för att göra en budgetkalkyl.

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Advisa ska endast betraktas som vägledande förslag. Det är upp till dig att värdera och kontrollera den information som vi lämnar om våra samarbetspartners erbjudanden innan du ingår i ett avtal. Advisa ansvarar för att den information som ges inte ska vara avsiktligt eller till följd av vårdslöshet från vår sida felaktig eller vilseledande. För mer om Advisas ansvar se konsumentkreditlagen, lag om viss verksamhet med konsumentkrediter, lag om försäkringsförmedling och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal.

De avtal som du tecknar med långivare och med Advisas övriga samarbetsföretag är avtal som är gällande mellan dig och långivaren/samarbetsföretaget. Advisa ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, avtal med något av de företag som vi samarbetar med.

Advisa kan aldrig lämna någon garanti eller utfästelse, eller i övrigt göra något åtagande för någon av våra partners räkning. Beslutet om beviljandet av låneerbjudanden eller avtal ligger aldrig hos Advisa.

5. Marknadsföring och cookies

Advisa kan komma att spara dina uppgifter för att skicka ut marknadsföring från oss eller våra samarbetspartners till dig över telefon, e-post, sms eller annan direktreklam under ett års tid efter det att kundförhållandet med dig har upphört. Marknadsföringen baseras på den information du uppgivit vid ansökan. Om du inte längre önskar att ta del av sådan marknadsföring har du rätt att när som helst avsäga dig detta genom att kontakta oss på kundtjanst@advisa.se.

Du kan även godkänna villkor för att bli medlem i Advisas Kundklubb. Detta görs antingen genom samtycke muntligt eller via mail. Advisa kan i detta sammanhang komma att spara och bearbeta de personuppgifter som rör ditt medlemskap och kan vid framtida tillfälle komma att kontakta dig via e-post, telefon och brev med information om nya produkter, tjänster eller andra erbjudanden från Advisa och Advisas samarbetspartners som anges på vår hemsida. Ett samtycke för Advisas Kundklubb är giltigt i tre år från att det ges innan vi väljer att radera dina uppgifter i det syftet. Om du inte vill att Advisa ska kontakta dig eller om du vill återkalla ditt samtycke kan du vända dig till kundtjanst@advisa.se. Du kan också närsomhelst avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

På vår webbplats använder vi cookies, d.v.s. en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Vi använder cookies i syfte att förstå hur våra besökare använder vår webbplats och att kunna förbättra användarupplevelsen av webbplatsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (session cookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Om du väljer att blockera lagringen av cookies kan vissa av våra tjänster bli begränsade. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Om du vill läsa mer om vår användning av cookies kan du läsa vår policy för cookies.

6. Ändringar, lag, kontakt och tvist

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor. Detta meddelar vi dig genom att publicera den uppdaterade versionen på hemsidan eller i vår integritetspolicy.

Om ändringarna kan anses så pass väsentliga eller påverka ditt befintliga engagemang med oss kan vi behöva ert samtycke för den ändringen, vilket vi i så fall kommer inhämta från er i god tid för att erbjuda dig en chans att göra ett ställningstagande till förändringen och eventuellt motsätta dig förändringen innan en sådan förändring sker.

Advisas behandling av dina personuppgifter vid användningen av Tjänsterna regleras av svensk lag. Om en tvist uppstår skall den lösas av svensk allmän domstol som första instans, såvida ingen annan tvingande lag ställer andra krav. Se https://www.domstol.se för mer information.

Ni har även möjlighet att vända er till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-508 860 00, e-post arn@arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm.

Mer information finns på vår klagomålssida.

Advisa AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter för utförandet av Tjänsterna. För att utöva dina rättigheter enligt lag eller vad som benämns ovan kan du kontakta oss på kundtjanst@advisa.se.

Om du inte är nöjd med vår behandling eller anser att vi gjort ett fel kan du framföra ditt klagomål till kundtjanst@advisa.se eller direkt till klagomålsansvarige på klagomal@advisa.se. Ni kan även framföra ett klagomål direkt till Konsumentverket eller Finansinspektionen.

Version: 201810