Advisas integritetspolicy

2021.06.22

Inledning

När du anlitar oss för låne- och försäkringsförmedling är Advisa AB, org nr 556855-5428, med adress Box 7114, 103 87 Stockholm, personuppgiftsansvarig. Det innebär att Advisa ansvarar för alla personuppgifter som vi hanterar gällande dig.

Din integritet är viktig för oss och behandlingen av dina personuppgifter ska ske säkert. Denna integritetspolicy förklarar hur Advisa behandlar dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att du ska förstå hur dina personuppgifter behandlas rekommenderar vi att du läser denna policy noggrant innan du använder tjänsten låne- och försäkringsförmedling (“Tjänsten”). Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Du når oss på kundtjanst@advisa.se.

Advisa behandlar dina personuppgifter i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR) och övriga vid var tid gällande dataskyddsregler.

I korthet innebär det att EU-medborgares och således Advisas kunders personuppgifter skyddas och att dessa individer har vissa rättigheter gentemot myndigheter och företag när det gäller behandlingen av deras personuppgifter.

Vi vill särskilt fästa din uppmärksamhet på att Advisa spelar in all telefonkontakt med dig för att dokumentera och säkerställa eventuella överenskommelser och samtycken. Inspelningarna sparas så länge de är nödvändiga för att för att kunna utreda fel eller eventuella bedrägerier, tills kundförhållandet upphört eller då vi inte längre har en skyldighet enligt lag att behålla uppgifterna.

Längst ned i policyn kan du läsa om dina rättigheter. Där finns också information om var dina personuppgifter lagras geografiskt.

Har några frågor eller känner dig missnöjd vill vi gärna hjälpa dig. Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud via dpo@advisa.se. Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Till dig som ännu inte är kund

Direktmarknadsföring

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

Likt andra företag har vi ett intresse av att marknadsföra oss och våra produkter till personer som är eller vill bli kunder hos oss. Därför behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. De personuppgifter som används i förberedelserna inför och i själva marknadsföringen är vanliga uppgifter som inte är känsliga och som i många fall finns tillgängliga i offentliga register. Det rör sig om t.ex. Ditt namn, postadress och telefonnummer. Vi inhämtar även in uppgifter från offentliga källor som t.ex. Skatteverket och från enskilda adressleverantörer.

Om du själv angett e-postadress och telefonnummer i syfte att få marknadsföring från oss genom t.ex. e-post eller SMS gäller motsvarande för dessa uppgifter.

Vår bedömning är att vi har ett berättigat intresse när vi behandlar de personuppgifter vi samlat in för att marknadsföra oss och våra produkter. Du har alltid rätt att själv bestämma över hur du vill få dina erbjudanden genom att säga ja eller nej till exempelvis e-post eller telefonsamtal.

Profilering

För att vara relevanta när vi skickar ut vår direktmarknadsföring till dig som inte ännu är kund gör vi även en viss profilering. Vi väljer då ut, på en gruppnivå, vilka personer som vi kommer att rikta marknadsföring till.

Så här tänker vi när vi utför s.k. profilering, dvs logiken bakom de urval som görs:

Baserat på insamlade uppgifter (t.ex. adress, ålder och kön) görs en analys som kan resultera i att du placeras i en kundgrupp. En sådan analys görs alltid på gruppnivå och aldrig på individnivå. Uppgifterna pseudonymiseras. Insikterna från analysen ligger till grund om du får vår marknadsföring eller inte.

Du har rätt att begära att vi inte ska använda dina personuppgifter för profilering för direktmarknadsföringsändamål.

Vår bedömning är att vi har ett berättigat intresse när vi behandlar de personuppgifter vi samlat in för att marknadsföra oss och våra produkter. Du har alltid rätt att själv bestämma över hur du vill få dina erbjudanden genom att säga ja eller nej till exempelvis e-post eller telefonsamtal.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

För de personuppgifter som vi inhämtat från extern part sparas dessa inte hos Advisa och används uteslutande vid tillfället för marknadsföringen. För personuppgifter som inhämtats från dig direkt används de så länge du inte uppgett att du inte längre önskar att motta direktmarknadsföring från Advisa.

För dig som har påbörjat en ansökan men inte fullföljt den sparas dina uppgifter i 6 månader från det datum då du skickat in uppgifterna till oss.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi delar inte uppgifterna med någon annan än de samarbetspartners  som hjälper oss med marknadsföringen.

Vill du inte ha fortsatt direktmarknadsföring från oss kan du kontakta oss på kundtjanst@advisa.se eller ringa oss på 0770-175050 och be om hjälp att lägga in en spärr i vår spärrlista. Du kan även spärra dig från adresserad direktreklam i brevlådan genom NIX Adressat på https://www.swedma.se/reklamsparr/nix-adresserat/nix-adresserat-konsumentinformation/

Reklamspärr

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

Om du meddelat att du inte vill ha vår marknadsföring måste vi kunna tillmötesgå din begäran och då behöver vi spara dina personuppgifter i vår spärrlista (annars kan vi inte hålla koll på att just du inte vill ha vår reklam i fortsättningen).

De uppgifter vi behandlar är personnummer och namn. Vi behandlar uppgifterna med stöd av att vi genomför en rättslig förpliktelse.

Om du inte vill finnas med i vår spärrlista så anmäla dig istället till NIX Adressat.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för ändamålet, dvs så länge vi måste säkerställa att vi inte behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Till dig som är kund hos oss eller vill bli kund hos oss

Ingå- och fullgöra avtal om förmedling av kredit (lån)

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

För att kunna fullgöra avtalet med dig eller för att kunna vidta de åtgärder som krävs för att du ska kunna bli kund hos oss måste vi behandla vissa av dina personuppgifter. Vi gör det för ändamålet att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig och med stöd av det som enligt regelverken benämns som just fullgörande av avtal.

Om du väljer att inte lämna uppgifterna har vi inte möjlighet att hjälpa dig med att förmedla din låneansökan.

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med ansökan kommer vi även att hämta finansiell information från externa parter som till exempel en kreditupplysning eller information om eventuell förekomst på sanktionslista eller övrig klassning av högrisk (PEP/RCA).

Profilering och automatiserat beslutsfattande

När du väljer att bli kund hos Advisa och därmed ingår avtal om kredit- och försäkringsförmedling så kommer Advisa att utföra en automatisk filtrering (s.k. profilering) av dig. Det betyder att den information som du har lämnat och den information som vi hämtar genom en kreditupplysning om dig och eventuella medsökande ligger till grund för bedömningen om vilka av våra samarbetspartners som kan ge dig ett erbjudande om kredit. Filtreringen är alltså nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vi har ingått med dig.

Automatiserat beslutsfattande innebär att Advisa i vissa fall inte lämnar din ansökan vidare till vissa kreditgivare, exempelvis då enskilda kreditgivare inte beviljar sökt kredit på det aktuella underlaget. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess, kontakta Advisas kundtjänst.
Du kan även vända dig till respektive kreditgivare om du har frågor om kreditgivarens personuppgiftsbehandling.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att dela med oss av dina personuppgifter till de kreditgivare och samarbetspartners vi samarbetar med.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar uppgifterna så länge du är kund samt en viss tid därefter. Vårt kundförhållande sträcker sig 60 dagar efter att du har skickat in din ansökan, med hänsyn till ledtider för ansökningsprocess och eventuell kommunikation med dig.

Direktmarknadsföring

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

Likt andra företag har vi ett intresse av att marknadsföra oss och våra produkter till personer som är kund hos oss eller som vi tror har ett intresse av att bli kund hos oss. Därför behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring.

Vi tror även att du har ett intresse av att få relevanta erbjudanden från våra samarbetspartners och kan därför komma att förmedla erbjudanden vi bedömer är relevanta för dig.

De personuppgifter som används i förberedelserna inför och i själva marknadsföringen har vi inhämtat från dig och är till exempel ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Profilering

För att kunna ge dig och andra relevanta erbjudanden gör vi även en viss profilering. Då analyserar vi data för att bättre kunna bedöma vilken information och marknadsföring du kan komma att uppskatta och hur vi kan utveckla produkten. Din kundgruppsprofil kan även komma att användas som underlag när vi väljer vilka andra personer vi kommer att rikta marknadsföring till.

Så här tänker vi när vi utför s.k. profilering, dvs logiken bakom de urval som görs, till exempel hur datan sorteras:

Baserat på insamlade uppgifter (t.ex. adress , ålder och boendeform) görs en analys som kan resultera i att du placeras i en kundgrupp. En sådan analys görs alltid på gruppnivå och aldrig på individnivå. Uppgifterna pseudonymiseras. Insikterna från analysen ligger till grund för vilken information eller marknadsföring du kommer att få, men även för utvecklingen av våra produkter.

Du har rätt att begära att vi inte ska använda profilering för direktmarknadsföringsändamål.

Vår bedömning är att vi har ett berättigat intresse när vi behandlar de personuppgifter vi samlat in för att marknadsföra oss och våra produkter. Du har alltid rätt att själv bestämma över hur du vill få dina erbjudanden genom att säga ja eller nej till exempelvis e-post eller telefonsamtal.

För dig som har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev så sparar vi dina uppgifter tills du väljer att avsluta prenumerationen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Lagringen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål baseras på den återbetalningstid som det lån du tagit löper på, har du till exempel tagit ett lån med en återbetalningstid om fem år sparar vi dina uppgifter i fem år från det att du skickade in ansökan. För dig som har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev så sparar vi dina uppgifter tills du väljer att avsluta prenumerationen.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi delar inte uppgifterna med någon annan än de samarbetspartners  som hjälper oss med marknadsföringen.

Vill du inte ha fortsatt direktmarknadsföring från oss kan du kontakta oss på kundtjanst@advisa.se eller ringa oss på 0770-175050 och be om hjälp att lägga in en spärr i vår spärrlista. Du kan även spärra dig från adresserad direktreklam i brevlådan genom NIX Adressat på https://www.swedma.se/reklamsparr/nix-adresserat/nix-adresserat-konsumentinformation/

Reklamspärr

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

Om du meddelat att du inte vill ha vår marknadsföring måste vi kunna tillmötesgå din begäran och då behöver vi spara dina personuppgifter i vår spärrlista (annars kan vi inte hålla koll på att just du inte vill ha vår reklam i fortsättningen).

De uppgifter vi behandlar är personnummer och namn. Vi behandlar uppgifterna med stöd av att vi genomför en rättslig förpliktelse.

Om du inte vill finnas med i vår spärrlista så anmäla dig istället till NIX Adressat.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för ändamålet, dvs så länge vi måste säkerställa att vi inte behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Analys och produktutveckling

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

För att vi ska kunna utveckla våra produkter och göra dem ännu mer attraktiva för dig som kund behöver vi ibland annat analysera användning och resultat. Vi vill t.ex. kunna se om vår tjänst faktiskt inneburit någon förbättring för dig som kund. För att vi ska kunna göra det behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter.

Efter att du har skickat in en ansökan kan du välja att ange information om dina nuvarande krediter. De uppgifter som du då lämnar hanterar vi med syftet att analysera din lånesituation efter att du har använt Advisas tjänst. Grunden för vår behandling är en intresseavvägning, där vi gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att använda personuppgifterna för att utreda om tjänsten hjälpt dig som kund eller inte. Vi har bedömt att vårt intresse av att analysera datan väger tyngre än intresset av slippa bli föremål för behandling.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behandlar uppgifterna så länge du är kund samt en viss tid därefter. Vårt kundförhållande sträcker sig 60 dagar efter att du har skickat in din ansökan, med hänsyn till ledtider för ansökningsprocess och eventuell kommunikation med dig.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi delar inte uppgifterna med någon annan än de samarbetspartners som hjälper oss med analys och produktutveckling.

Behandling av personuppgifter som vi enligt lag är skyldiga att utföra

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

Advisa är enligt lag skyldig att vidta vissa åtgärder när vi ingått avtal med dig. Det rör sig till exempel om att vi måste arbeta för att förhindra penningtvätt eller att vi är skyldiga att ha en korrekt bokföring.  För att kunna göra det måste vi behandla vissa av dina personuppgifter och vi gör det för att fullgöra respektive rättslig förpliktelse. Om det bedöms nödvändigt kommer vissa uppgifter att delas med utredande myndighet.

De uppgifter vi behandlar har du själv lämnat. Vi kommer även att samla in uppgifter från extern part, exempelvis EU:s sanktionslista och PEP-register, något vi enligt lag är skyldiga att göra.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Uppgifterna lagras så länge den rättsliga förpliktelsen kräver det men vi får inte använda dem till något annat ändamål. 

Säkerhet i samband med avtalet

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

För din och vår säkerhet i samband med tjänsten krävs att vi vidtar vissa åtgärder. Det handlar till exempel om att förhindra att någon tar lån i ditt namn, för att kunna förhindra eller utreda eventuella bedrägerier, andra lagöverträdelser eller missbruk av tjänsten.

Om det bedöms nödvändigt kommer vissa uppgifter att delas med utredande myndighet. Vår bedömning är att vi har det lagen kallar, ett “berättigat intresse” när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att säkerställa din och vår säkerhet i samband med avtalet.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Uppgifterna lagras så länge det behövs för att kunna utreda eventuella bedrägerier, andra lagöverträdelser eller missbruk av tjänsten men vi får inte använda dem till något annat ändamål.

Var vi lagrar din data

Advisa strävar alltid efter att lagra och behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I undantagsfall kan dina Personuppgifter dock överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES genom våra leverantörer eller biträden. I dessa fall har Advisa säkerställt att det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter skyddas genom det som Integritetsskyddsmyndigheten beskriver som ”Adekvata skyddsåtgärder”.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du kan när som helst kontakta Advisa (kundtjanst@advisa.se) för att begära ett utdrag över de personuppgiftbehandlingar som rör dig.

Rätt till rättelse

Du kan när som helst kontakta Advisa och begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller för att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter. Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen. I sådana fall kommer Advisa att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd för.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Advisa måste också informera dig om när begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar

Du kan när som helst göra invändningar mot Advisas behandling av dina personuppgifter, till exempel för direktmarknadsföring. Det inkluderar eventuell profilering av dig som görs för sådana syften. Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring så ska Advisa omedelbart upphöra med den behandlingen. Notera att om det är du som kontaktar Advisa för att få mer information om våra tjänster så är det inte exempel på direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att kunna fullgöra avtalet med dig eller för att du givit ditt samtycke.

Klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål rörande Advisas behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta kundtjanst@advisa.se. Vi hjälper dig gärna. Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten kan nås på:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: 
imy@imy.se
Växel: 
08-657 61 00
https://www.imy.se/

Dataskyddsombud

Har du frågor kring hanteringen av dina personuppgifter och inte är nöjd med svaren från Advisas Kundtjänst, så kan du alltid vända dig till vårt dataskyddsombud dpo@advisa.se

Ändringar av vår Integritetspolicy

Löpande mindre ändringar i vår Integritetspolicy kommuniceras genom hemsidan. Väsentliga förändringar i hur din data hanteras sker genom e-post (om vi har tillgång till din e-postadress), SMS eller brev. Om du har synpunkter på Advisas hantering av personuppgifter till följd av ändringen så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på kundtjanst@advisa.se.